Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική διακύρηξη διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

Παρασκευή, 09/06/2017

Αρ. Πρωτ.:1393/06-06-17
Α.Δ.Α.:7Α0ΦΟΡΧΖ-ΤΔ6
Α.Δ.Α.Μ.:17PROC006293837

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ή όλων των ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ’ αριθ. 16/2017 μελέτη της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της ανωτέρω προμήθειας ανά ομάδα είναι :
1. ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 50.483,67 €
2. ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 85.110,17 €
3. ΟΜΑΔΑ 3η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9) 15.292,85 €
4. ΟΜΑΔΑ 4η : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV 38411000-9) 31.556,75 €
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. : 182.443,44 €

Το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια των υλικών είναι 182.443,44 €.
Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 25-05-02 («Υλικά ύδρευσης-Αποχ/σης-Ομβρίων») με το ποσό των 90.000,00 € και με Κ.Α. 12-04-00 (Αντικατασταστάσεις- τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων) με το ποσό των 15.000,00, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της ΔΕΥΑΜ, με δέσμευση του υπολοίπου ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 42651
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 09/06/2017 στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 03/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 19:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 10/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού/ών χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών και ειδικότερα :

1. ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 1.009,67 €
2. ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 1.702,20 €
3. ΟΜΑΔΑ 3η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9) 305,86 €
4. ΟΜΑΔΑ 4η : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV 38411000-9) 631,13 €

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. : 3.648,86 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 04/02/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Zip (5.73 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top