Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών- περιφερειακών συστημάτων και αναλώσιμων υλικών της ΔΕΥΑΜ

Τρίτη, 20/12/2016

Αρ. Πρωτ. : 3969/ 19-12-16

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 9.474,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τους κωδικούς 14-03-000 και 64-07-01 του προϋπολογισμού του έτους 2016 και με δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2017.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση την υπ’ αριθ. 30/2016 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η μελέτη και το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (http://www.malevizi.gov.gr/)
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλέφωνο 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,548 KB)
Τεύχη Προμήθειας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top