Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ”

Παρασκευή, 22/07/2016

Αρ. Πρωτ. : 2206 / 22-7-16

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ, με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι 4.100,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.90.10. του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜ. του έτους 2016 και 2017. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω υπηρεσίας, αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2167/20-07-2016 Τεχνική Έκθεση της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και η Τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ, παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.7 MB)
Τεύχη προμήθειας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top