Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ”

Πέμπτη, 30/06/2016

Αρ. Πρωτ. : 1821 / 30-06-16

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 220,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 12-05 του προϋπολογισμού του έτους 2016. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 04η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας και παροχής εργασίας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. 1821/30-06-2016 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1 MB)
Τεύχη Προμήθειας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top