Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ”

Δευτέρα, 18/04/2016

Αρ. Πρωτ. : 806 /12-04-2016
Α.Δ.Α. : 7ΒΡΖΟΡΧΖ-ΠΑΓ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ’ αριθμόν 4/2016 μελέτη της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της ανωτέρω προμήθειας ανά ομάδα είναι :

  1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 33.822,84 €
  2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 39.395,97 €
  3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9)12.683,65 €
  4. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV38411000-9) 49.885,75 €
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. : 135.788,21 €

Και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικούn Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών : 04/ 05 /2016 και ώρα: 11:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10/ 05/2016 και ώρα:11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα και ειδικότερα :

  1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 676,46 €
  2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 787,92 €
  3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9) 253,67 €
  4. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV 38411000-9) 997,72 €

με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 12 μήνες.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (4.7 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top