Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΔΕΥΑΜ

Δευτέρα, 26/10/2015

Αρ. Πρωτ. :4262/26 -10-15

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ. με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 360,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 12.04.01 του προϋπολογισμού του έτους 2015. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ. Αποφ. 11389/93) και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, παροχή εργασίας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της Τεχνικής έκθεσης της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η Τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (970 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top