Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜ

Τρίτη, 14/04/2015

Αρ. Πρωτ. : 1215/07-04-15
Α.Δ.Α. : 7Α1ΘΟΡΧΖ-ΒΞ9

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΜ, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της μελέτης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ’ αριθμόν 64/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 212.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τους κωδικούς 12.01 και 62.07.02 του προϋπολογισμού 2015. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 7η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την με την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993) και του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τον ΕΚΠΟΤΑ..

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας και παροχής εργασίας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 4.240,00 € με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο Προσφοράς και τον σφραγισμένο τιμοκατάλογο, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο ZIP (690 ΚΒ)
Διακήρυξη

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top