Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

Τετάρτη, 13/03/2013

Γάζι 13 / 03 / 2013
Αρ. πρωτ. 5763
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) 1) Για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)

επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 2) Για τα λιπαντικά (λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων, λιπαντικό για κινητήρες DIESEL και λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται 180.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27 Μαρτίου 2013 (27/03/2013), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου, Πλατεία Μ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414 τηλ. 2813 400691 αρμόδιος κ. Μπορμπαντωνάκης Προκόπιος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

Σχετικά αρχεία:

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top