Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Χωρίς κατηγορία

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”

Δευτέρα, 25/02/2013

Γάζι, 25 Φεβρουαρίου 2013
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.

Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ’ αριθμόν 21/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 6.850,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 14.09 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 1η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και 10:30 π.μ. (λήξη προσφορών). Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ως άνω ημέρα και ώρα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 8η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών», του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας και παροχής εργασίας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμέτοχής αξίας 421,28€ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης επίσης θα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Γιώργος Τζαγκαράκης, εσωτ. 2). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Σχετικά αρχεία :

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top