Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αλλαγές στους αντιδημάρχους του Μαλεβιζίου

Τετάρτη, 09/01/2013

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου ανακοίνωσε τις αλλαγές στο σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου, βάση και των νέων δεδομένων που ισχύουν πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου με θητεία από 1/1/2013 μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Τον κ. Κουτσογιάννη Χαράλαμπο του Εμμανουήλ Αντιδήμαρχο Διοικητικών (άμισθο) μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί Διοικητικών θεμάτων:
– Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού
– Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
– Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
– Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
– Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
– Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης ΚΕΠ
– Εσωτερικής Ανταπόκρισης της Διεύθυνσης ΚΕΠ
– Δημοτική Αστυνομία
– Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
– Την υπογραφή των εκδιδόμενων από την Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
εγγράφων.
– Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
2. Τον κ. Σαμόλη Εμμανουήλ του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Οικονομικών (έμμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– Προϋπολογισμού-απολογισμού
– Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
– Εσόδων-Εξόδων
– Ταμείου-Προμηθειών
– Περιουσίας
– Μίσθωσης Ακινήτων
– Διαχείριση και Εξοπλισμός υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
– Καταστήματα Γενικώς και ιδιαίτερα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).
– Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου(άρθρο 86 παρ.1περίπτ. ΕΝ 3463/2006 ΦΕΚ 114Α)
– Την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομα πλαίσια- παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α)
– Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
– Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
3. Τον κ. Σαλούστρο Αριστομένη του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών (άμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– Παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας
– Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
– Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
– Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
– Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
– Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
– Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων)
– Ελέγχου Κατασκευών
– Διαχείρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας
– Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
– Αστικού Πρασίνου
– Έκδοσης βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
– Κοιμητήρια
– Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
– Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
– Του αναθέτει, τέλος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου.
4.Τον κ. Κύρκο Αθανάσιο του Νικόλαου Αντιδήμαρχο με κατά τόπον αρμοδιότητα την Δημοτική ενότητα Τυλίσου (έμμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
– Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων – μελετών και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
– Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
– Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Τυλίσου
– Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου
– Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του
– Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου
Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα:
– Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης
– Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
– Νεολαίας-Εθελοντισμού
– Θέματα σχετιζόμενα με την προστασία και ευζωία των κατοικίδιων ζώων
– Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς επίσης και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
5.Τον κ. Μακριδάκη Ιωάννη του Νικολάου Αντιδήμαρχο με κατά τόπον αρμοδιότητα την Δημοτική ενότητα Κρουσσώνα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες (έμμισθο):
– Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα
– Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων – μελετών και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
– Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα
– Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Κρουσσώνα
– Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του
– Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσώνα
– Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Δημοτικής ενότητας Κρουσσώνα και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
– Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Επίσης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εντεταλμένους συμβούλους (που εκτελούν αμισθί χρέη Αντιδημάρχου) του Δήμου Μαλεβιζίου με θητεία από 1/1/2013 μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου ως ακολούθως:

1.Τον κ Λιαδάκη Αναστάσιο του Αστρινού, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
και του αναθέτει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.

Την εποπτεία του προσωπικού της υπηρεσίας και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των εγγράφων των σχετικών με την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης.

2.Τον κ. Μαρή Δράκο του Κων/νου, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει την εποπτεία και την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία του τμήματος Πολεοδομίας- Πολεοδομικών Εφαρμογών, την εποπτεία του προσωπικού του τμήματος και την παρακολούθηση και προώθηση των πάσης φύσεως πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των εγγράφων που σχετίζονται με αυτά, καθώς επίσης και την διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

3.Τον κ Κληρονόμο Θεμιστοκλή του Εμμανουήλ ,εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας, θέματα Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλιείας, γραφείο Φυτικής και ζωικής Παραγωγής, τη εποπτεία του προσωπικού και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των εγγράφων που σχετίζονται με αυτά.

Επίσης του αναθέτει τη ευθύνη για τις περιοχές της Αχλάδας και της Αγίας Πελαγίας σε θέματα που αναφέρονται στην καθημερινότητα και την επίλυσή τους σε συνεργασία πάντοτε με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

4. Τον κ. Αεράκη Γεώργιο του Βασιλείου εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει την εποπτεία και την ευθύνη της τουριστικής περιοχής της Αμμουδάρας (θέματα τάξης, ευκοσμίας και γενικά καλής λειτουργίας της περιοχής). Σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους να προχωρεί στην επίλυση των προβλημάτων της Καθημερινότητας.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης ευχαρίστησε όλους όσους κατείχαν θέση ευθύνης στο δήμο, την πρώτη 2ετία της θητείας της δημοτικής αρχής και ευχήθηκε στα νέα στελέχη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης του Μαλεβιζίου με πρόγραμμα, μεθοδικότητα και πολύ δουλειά. Συνεχίζουμε έναν δύσκολο αγώνα, ένα αγώνα στον οποίο δεν περισσεύει κανείς. Οι συνθήκες είναι αντίξοες, παραμένω όμως συγκρατημένα αισιόδοξος ότι με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, αλλά και την υποστήριξη των δημοτών στο έργο της δημοτικής αρχής, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα θετικότερα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης.

Τελευταία τροποποίηση:

Top