Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»

Δευτέρα, 25/07/2011

Γάζι 22/07/2011
Αρ.Πρωτοκόλλου: 20893

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 51/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια μεταλλικών οργάνων παιδικής χαράς και αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 35.916,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου έτους 2011.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/08/2011 την ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 2813-400655 (Κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top