Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΤΙΣΘΕΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ”

Τρίτη, 14/06/2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των εργασιών για την ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΤΙΣΘΕΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας είναι 68.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% και καλύπτεται από πιστώσεις Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και έσοδα του Δήμου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 22η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού επάγγελμα.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμέτοχής αξίας 1.360,00€ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου.

 

Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδονται καθημερινά από το Δήμο Μαλεβιζίου, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Τηλ 2813 400 654 Γρηγορακη Μαρία.

 

 

Γάζι 10/06/2011
Ο Δήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

Σχετικά Αρχεία:

Τεύχη Διαγωνισμού

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top