Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών:

Α. Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτολογίου (Εθνικό Δημοτολόγιο), Μητρώου, Στρατολογίας και Εκλογικών Διαδικασιών

 1. Ενεργεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την εγγραφή των κατοίκων στα Δημοτολόγια του Δήμου, καθώς και την καταχώρηση σ’ αυτά των οποιονδήποτε μεταβολών λόγω γέννησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρώνυμου, κυρίως ονόματος και των άλλων στοιχείων και την εισαγωγή αυτών στους Η/Υ.
 2. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τις οικογενειακές καρτέλες του δημοτολογίου και μεριμνά για την καταχώρηση τους στο πρόγραμμα Δημοτολογίου στον Η/Υ.
 3. Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα Δημοτολόγια.
 4. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων, όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, τις αποφάσεις του Δημάρχου επί των εγγραφών ή μεταβολών στα Δημοτολόγια, καθώς και την υπηρεσιακή αλληλογραφία που διεξάγεται απ’ αυτήν.
 5. Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων για τις εγγραφές ή μεταβολές στα δημοτολόγια.
 6. Εκδίδει τα πιστοποιητικά ατομικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών.
 7. Εκδίδει μαζικές εκτυπώσεις των σχολικών πιστοποιητικών.
 8. Επιμελείται την εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 9. Διενεργεί την αναθεώρηση και σύνταξη κάθε δίμηνο των εκλογικών καταλόγων με την χρήση σχετικών προγραμμάτων σε Η/Υ καθώς και των καταλόγων που αφορούν Ετεροδημότες, Ευρωπαίους πολίτες κ.λ.π..
 10. Ενεργεί τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης διαφόρων πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων για εγγραφή ή διόρθωση στοιχείων στο δημοτολόγιο.
 11. Ενεργεί την αλληλογραφία με όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες ή άλλες αρμόδιες αρχές, σε όλη την επικράτεια, σε όσες περιπτώσεις τούτο θεωρείται αναγκαίο, για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών που απαιτούνται για μεταδημότευση ή άλλη μεταβολή στα τηρούμενα από αυτό βιβλία.
 12. Τηρεί τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης των εισερχομένων στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης εγγράφων και αιτήσεων πολιτών.
 13. Τηρεί τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης των εξερχομένων από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης εγγράφων.
 14. Διεκπεραιώνει και αποστέλλει τα εξερχόμενα έγγραφα στους αποδέκτες.
 15. Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Δήμο από τους εκλογικούς νόμους, καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού, ως Οργάνου της Κρατικής Διοίκησης.
 16. Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Βουλευτικών, Νομαρχιακών και των Δημοτικών ή Κοινοτικών Εκλογών, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα, κάθε φορά, εκλογική νομοθεσία.
 17. Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες και είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των μητρώων των στρατολογικών πινάκων σε καλή κατάσταση και τη διασφάλιση τους από απώλεια ή φθορά.
 18. Καταρτίζει ετησίως τα μητρώα αρρένων, τα ενημερώνει και τηρεί αρχείο των αποφάσεων περί μεταβολών που επέρχονται σ’ αυτά (αλλαγή επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρώνυμου, κυρίως ονόματος και των άλλων στοιχείων).
 19. Πραγματοποιεί τις εγγραφές αλλοδαπών οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 20. Πραγματοποιεί διαγραφές λόγω θανάτου και απώλειας Ελληνικής Ιθαγένειας.
 21. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την απαλλαγή, όσων δικαιούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 22. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγωγή των όσων ενδιαφέρονται στις διάφορες στρατιωτικές σχολές.
 23. Συντάσσει και τηρεί τα μητρώα διαφόρων απογραφών στρατολογικού ενδιαφέροντος.
 24. Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγγραφή αδήλωτων, την εξακρίβωση ιθαγένειας αυτών, καθώς και την διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα μητρώα αρρένων.
 25. Αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών αρμοδίων επί εγγραφών και γενικά μεταβολών στα ετήσια μητρώα.

Β. Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικών Γάμων Πολιτογραφήσεων και Ιθαγένειας

 1. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 4. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες πολιτογράφησης
 5. Τηρεί την αλληλογραφίας εγγράφων με περιφέρεια και καταχώρηση αρχείου στο βιβλίο δηλώσεων.
 6. Μεριμνά για την εγγραφή Ομογενών παλλινοστούντων στα Δημοτολόγια μετά από καθορισμό Ελληνικής Ιθαγένειας ή Πολιτογράφηση.
 7. Μεριμνά για την εγγραφή αλλοδαπών στα δημοτολόγια μετά από απόκτηση Ελληνικής με πολιτογράφηση.

Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Ληξιαρχείου

 1. Μεριμνά για την προμήθεια, τη θεώρηση και την υπεύθυνη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων.
 2. Συντάσσει – καταχωρεί στα οικεία βιβλία τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων και βαπτίσεων, γάμων,θανάτων.
 3. Συντάσσει – καταχωρεί στο προβλεπόμενο από το Νόμο βιβλίο τις εκθέσεις βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, διαζυγίων, μεταβολής θρησκεύματος, αναγνώρισης ή αποκήρυξης τέκνων κλπ. εφόσον τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου και δεν υπάρχει στα αντίστοιχα βιβλία αυτού συνταγμένη ληξιαρχική πράξη, στο περιθώριο της οποίας θα έπρεπε σ’ αυτήν την περίπτωση να καταχωρηθεί η μεταβολή.
 4. Αποστέλλει αντίγραφα των συντασσόμενων εκθέσεων βαπτίσεων και μεταβολής ή προσθήκης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, στα Ληξιαρχεία στα οποία βρίσκονται συνταγμένες οι οικείες ληξιαρχικές πράξεις.
 5. Αποστέλλει αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων αρρένων τέκνων, στους Δήμους ή στις Κοινότητες όπου έχουν την μόνιμη κατοικία τους οι γονείς τους.
 6. Συντάσσει ατομικά δελτία θανάτων για την οικονομική Εφορία καθώς και δελτία γεννήσεων, γάμων και θανάτων για την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
 7. Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων και των σχετικών με αυτές δημοσίων εγγράφων που υπάρχουν στα αρχεία του.
 8. Διεξάγει την υπηρεσιακή αλληλογραφία σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του που περνιέται σε δικό του πρωτόκολλο. Τηρεί το σχετικό αρχείο αυτής. Μεριμνά για την επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων από το αρμόδιο δικαστικό όργανο και τηρεί ειδικό φάκελο των δελτίων επιθεώρησης.
 9. Γενικά ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία “περί ληξιαρχικών πράξεων”.
 10. Ο ασκών τα καθήκοντα του Ληξιάρχου δημοτικός υπάλληλος, μπορεί, τηρούμενης της νόμιμης διαδικασίας, να κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 1188/81 “περί καταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων”.
 11. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 12. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 13. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 14. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top