Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης») που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα της ΔΔΠ με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Κάθε χρήστης της ΔΔΠ οφείλει, πριν από την επίσκεψη, τη χρήση των σελίδων ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να διαβάσει προσεκτικά και να μελετήσει όλους τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΔΠ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι Όροι Χρήσης της ΔΔΠ μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης. Η συνεχής χρήση της ΔΔΠ συνεπάγεται ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης με τις εκάστοτε αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ΔΔΠ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ειδήσεων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Δήμου Μαλεβιζίου και κατά περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Το περιεχόμενο της ΔΔΠ διατίθεται στους χρήστες της για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε διαφορετική χρήση ή εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Από τα παραπάνω, εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τέλος, η τεχνική υποδομή της ΔΔΠ συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικαστική παρουσία πρώτης σελίδας, εικαστική παρουσία επιμέρους περιεχομένου, αρχιτεκτονική περιεχομένου, μενού πλοήγησης, τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλγόριθμοι, ροές εργασίας κλπ διατίθεται στους χρήστες της ΔΔΠ για αυστηρά προσωπική χρήση προκειμένου να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον σκοπό που υλοποιήθηκαν. Απαγορεύεται ρητά κάθε διαφορετική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της τεχνική υποδομής της ΔΔΠ συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, αντίστροφο σχεδιασμό (reverse engineering) κλπ.

Εγγραφή Χρήστη

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΔΔΠ, πρέπει να εγγραφεί δημιουργώντας ένα μοναδικό και αυστηρά προσωπικό λογαριασμό. Σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται καθώς επίσης να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Αποσύνδεση). Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον διαχειριστή της ΔΔΠ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997) θέτει – μεταξύ άλλων- τους εξής ορισμούς:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

«Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

«Υποκείμενο των δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

«Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας», οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ΔΔΠ υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, αποφάσεις Προέδρου Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 2774/1999 και κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται στην ΔΔΠ χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό του Δήμου και τον διαχειριστή της ΔΔΠ (υπεύθυνοι επεξεργασίας) για τους παρακάτω λόγους:

  • Ηλεκτρονική Επικοινωνία του Δήμου με τους χρήστες της ΔΔΠ
  • Διαπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων και υπηρεσιών που αιτούνται οι χρήστες της ΔΔΠ
  • Στατιστική Ανάλυση
  • Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΔΠ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην ΔΔΠ, σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Ο χρήστης (υποκείμενο των δεδομένων) διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις και μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ΔΔΠ προκειμένου να ενημερωθεί για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στην ΔΔΠ, να υποδείξει την διόρθωση, την αλλαγή, την συμπλήρωση ή ακόμα και την διαγραφή τους.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από την ΔΔΠ ενώ δεν καλύπτει τις περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης του ΔΔΤ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΔΔΠ ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός Ευθύνης ΔΔΠ

Η ΔΔΠ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)

Ο ΔΔΤ παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΔΠ, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Ερμηνεύονται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Συμφωνείται ρητά ότι ο χρήστης της ΔΔΠ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΔΠ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου.

Top