Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κοινοτικά – Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με το  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ορίζεται ως διακριτή δημοτική ενότητα η εδαφική περιφέρεια που αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνεννοούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.

Τα εκάστοτε τοπικά διαμερίσματα  ονομάζονται τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.

Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:

  1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
  2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.

Τα όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:

  1. Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
  2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας,
  3. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.
Top