Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κληροδότημα Εμμανουήλ Μελισσείδη

Αρμοδιότητες

Η εκτέλεση έργων αναγκαιούντων στην κοινότητα Φόδελε

Καταστατικό

Δεν υφίσταται τυπικό καταστατικό παρά μόνο η αποδοχή κληρονομίας με τα παρακάτω στοιχειά: δηλωτικό αποδοχής κληρονομίας 5736/7-3-1963 ενώπιων πρωτοδικείου ηρακλείου

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Δεν υφίσταται ξεχωριστός ΟΕΥ αποτελεί έσοδα του δήμου και ανάγεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες για την υποστήριξη του

Πρόεδρος

Διαχειριστικές πράξεις αποφασίζει η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με την 287/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΚΗΩΛΣ-Ο4Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Μποκέας Μενέλαος

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Top