Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κ.Ε.Π. Δήμου Μαλεβιζίου:

 • Το Κ.Ε.Π. Γαζίου βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 216 στο Γάζι. Λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως τις 19:30 και Σάββατο από τις 08:00 ως τις 13:30
 • Το Κ.Ε.Π. Κρουσώνα βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα στον Κρουσώνα.  Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως τις 15:30.
 • Το Κ.Ε.Π. Τυλίσου βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα στην Τύλισο.  Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως τις 15:30.

Αρμοδιότητες

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κ.Ε.Π. στις επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων Κ.Ε.Π. είναι οι εξής:

Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
 5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
 6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

Β. Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 1. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
 2. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 3. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
 4. Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 5. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top