Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους. Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο (Άρθρο 163 του Ν. 3584/2007).

Ειδικοί Συνεργάτες Δήμου Μαλεβιζίου

  • Καμπάνη Αντιγόνη, ειδική σύμβουλος σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Συντονισμού, οργάνωσης και λειτουργίας O.T.A., Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, γενικότερα θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου.
  • Κόλλιας Δημήτριος, ειδικός σύμβουλος σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Πατραμάνης Νικόλαος, ειδικός συνεργάτης σε θέματα για θέματα σχετικά με: α) προαγωγή του αθλητισμού (ιδίως του μαζικού), β) διοργάνωση-συμμετοχή σε τοπικές-εθνικές-διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, γ) βελτίωση – δημιουργία κατάλληλων υποδομών (ποδηλατοδρόμων, πάρκων αναψυχής, χώρων αθλητικών εκδηλώσεων) δ) υποστήριξη και ενίσχυση της αθλητικής τουριστικής ανάπτυξης, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Παπαδάκης Βασίλης, ειδικός σύμβουλος σε θέματα παροχής συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, διαχείριση διαγωνισμών, αναθέσεων προμηθειών – υπηρεσιών του Δήμου.
  • Λεοντάκης Χαράλαμπος, ειδικός συνεργάτης-δημοσιογράφος σε θέματα  επικοινωνίας των οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών, πολιτιστικών και εν γένει όλων των παρεμβάσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για την βέλτιστη δυνατή προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου.
  • Σαρρή Κρυστάλλη, ειδική σύμβουλος σε θέματα παροχής συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα σχεδιασμού κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Πετράκη Κατερίνα, ειδική σύμβουλος σε θέματα σχεδιασμού και βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας του Δήμου, η οποία συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου στη διεκπεραίωση κάθε άλλης εργασίας που της ανατίθεται από το Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς της.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top