Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μαρής Ιωάννης του Γεωργίου

Ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

  • Του τομέα Τουρισμού, με καθήκοντα οργάνωσης και συντονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων λειτουργίας του Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Μαλεβιζίου.
  • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

 

Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία του Αλέξανδρου

Ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

  • Του τομέα Πολιτισμού, με καθήκοντα οργάνωσης και συντονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων λειτουργίας του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Μαλεβιζίου.
  • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

 

Top