Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Κυριότερες αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:

Η δημοτική επιτροπή παιδείας, εισηγείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Νομικών Προσώπων των σχολικών επιτροπών (  Ν. 3852/2010 Καλλικράτης).

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων.
  2. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
  3. Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου.
  4. Συντάσσει με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών, πρόταση προς τον οικείο δήμο για το ύψος των δαπανών, που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους.
  5. Εισηγείται προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών.

Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής.

Κάθε επιτροπή μπορεί να αλληλογραφεί διά του προέδρου της απευθείας με κάθε δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ιδιώτες.

Η επιτροπή έχει δική της σφραγίδα την οποία εκδίδει και χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

Σύνθεση επιτροπής

Σύμφωνα με την παρ.4, του άρ. 50, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος  Α’):

Σε κάθε δήμο ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

  1. το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
  2. εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της   διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  3. ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  4. εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
  5. από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας.

Top