Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τις μελέτες, εκτέλεσης και συντήρησης των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top