Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης είναι για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Καθαριότητας / Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top