Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αντιδήμαρχοι ανά θεματική ενότητα

Γρηγόρης Φασουλάκης του Αλέξανδρου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Με την αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
 • Της κατά τόπον συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

 

Γιώργος Πετούσης του Ζαχαρία

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες

 • Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, καθώς επίσης και τις μελέτες και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία (όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ άρθρο 11 παρ. 5 στις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής)
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

 

Μιχάλης Αλμπαντάκης του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

 

Ζερβού Νίκη του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος  Διοίκησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Εθελοντισμού και Επιχείρησης

Αρμοδιότητες

 • Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ως εξής:
  • Γραφείο κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
  • Τις αρμοδιότητες της ανάπτυξης του εθελοντισμού σ΄ όλους τους τομείς και σε όλες τις ηλικίες των δημοτών με την δημιουργία και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων και ιδίως:
   • Της καταγραφής και συνεργασίας εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο
 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις αρμοδιότητες των:
  α) Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και εν γένει:
  -Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του χώρου της εν γένει λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις),
  -Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων,
  -Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
  -Την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.β) Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού (τις αρμοδιότητες Απασχόλησης)
 • Τις αρμοδιότητες που άπτονται σε θέματα αδέσποτων ζώων (όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 11 παρ. 27 του ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου).
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από την Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και άπτονται της αρμοδιότητας θεμάτων αδέσποτων ζώων.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της.

 

Χρύσα Λυρώνη Πάγκαλου του Ανδρέα

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας

Αρμοδιότητες

 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καθώς και τις Αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
  • Ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων νεολαίας
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της.

 

Γρηγόριο Περυσινάκη του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δημότη & Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες

 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας
   – Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
   – Γραφείο Αλιείας, Θαλάσσιων Υποθέσεων & Λιμενικών Υποδομών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
   – Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος
   – Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος
  • Την οργάνωση συντονισμό και παρακολούθηση του γραφείου Άρδευσης
  • Τμήμα Αστικού Πρασίνου
 • Της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη και ιδίως:
  Την οργάνωση και λειτουργία της «Γραμμής Δημότη» που αφορά στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων των Δημοτών που εισέρχονται στη Γραμμή 15330 και στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δημότης Μαλεβιζίου» και το συντονισμό με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 • Της κατά τόπον συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

 

Χαράλαμπος Κουτσογιάννης του Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Συντονισμού του έργου των Τοπικών Κοινοτήτων

Αρμοδιότητες

 • Του τομέα Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:
  • H συνεργασία με τους Προέδρους των Kοινοτήτων του Δήμου για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
  • Η εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Κοινότητες σε συνεργασία με τον καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
  • Η εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Κοινοτήτων.
 • Της υπογραφής, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, της υπογραφής εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται για την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

 • Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο.
 • Όλοι οι αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π των υπηρεσιών του δήμου, την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση και του γνησίου της υπογραφής.
Top