Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αντιδήμαρχοι ανά θεματική ενότητα

Γρηγόρης Φασουλάκης του Αλέξανδρου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Με την αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας, για το Κεντρικό Δημαρχείο, για το Κτίριο ΚΕΠ Γαζίου, για τη Μάντρα Υπηρεσίας Καθαριότητας, για το Κτίριο Δ.Ε. Κρουσώνα, για το Κτίριο Δ.Ε. Τυλίσου
  • Επίβλεψη, παρακολούθηση και υπογραφή  των αναφερομένων υποδείξεων στα Βιβλία Γραπτών Υποδείξεων  του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, η προώθηση για διεκπεραίωση των προβλημάτων ή υποδείξεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την εκτέλεσή τους.

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 

Γιώργος Πετούσης του Ζαχαρία

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας καθώς επίσης και τις μελέτες και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία (όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας, για το Κεντρικό Δημαρχείο, για το Κτίριο ΚΕΠ Γαζίου, για τη Μάντρα Υπηρεσίας Καθαριότητας, για το Κτίριο Δ.Ε. Κρουσώνα, για το Κτίριο Δ.Ε. Τυλίσου
  • Επίβλεψη, παρακολούθηση και υπογραφή  των αναφερομένων υποδείξεων στα Βιβλία Γραπτών Υποδείξεων  του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, η προώθηση για διεκπεραίωση των προβλημάτων ή υποδείξεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την εκτέλεσή τους.

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 

Μιχάλης Αλμπαντάκης του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τοπικής Οικονομίας και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του
   • Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
   • Γραφείου Αλιείας, Θαλάσσιων Υποθέσεων & Λιμενικών Υποδομών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
   • Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος
   • Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Αστικού Πρασίνου
  • Την οργάνωση συντονισμό και παρακολούθηση του γραφείου Άρδευσης

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 

Χρύσα Λυρώνη Πάγκαλου του Ανδρέα

Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις αρμοδιότητες του
  • Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και εν γένει:
   • Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του χώρου της εν γένει λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις)
   • Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων
   • Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
   • Την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
  • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Απασχόλησης
  • Τις αρμοδιότητες που άπτονται σε θέματα αδέσποτων ζώων (όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 11 παρ. 27 του ΟΕΥ)
 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Γραφείο κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Συντονισμός, λειτουργία και παρακολούθηση του  προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Οργάνωση και λειτουργία της «Γραμμής Δημότη» που θα αφορά στη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων των Δημοτών

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 

Χαράλαμπος Κουτσογιάννης του Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού

Αρμοδιότητες

 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
  • Αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 • Ανάπτυξη του εθελοντισμού σ΄ όλους τους τομείς και σε όλες τις ηλικίες των δημοτών με την δημιουργία και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων
 • Καταγραφή και συνεργασία εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών που δραστηριοποιούνται  το Δήμο
 • Την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων Νεολαίας

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 • Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο.
 • Όλοι οι αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π των υπηρεσιών του δήμου, την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση και του γνησίου της υπογραφής.

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ161 KB
2pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ151 KB
Top