Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αντιδήμαρχοι ανά θεματική ενότητα

Παρασύρης Ευάγγελος του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης του Δημότη

Αρμοδιότητες

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Με την αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
 • Της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π).
 • Της εποπτείας της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας και οργάνωσης της «Γραμμής Δημότη» που αφορά στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων των Δημοτών που εισέρχονται στη Γραμμή 15330 και στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δημότης Μαλεβιζίου» και το συντονισμό με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

 

Βίστης Εμμανουήλ  του Βασιλείου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες

 • Της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης .

 

Σαλούστρος Αριστομένης του Βασιλείου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες

 • Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, (εξαιρουμένου του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, καθώς και των νέων Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Αγίας Μαρίνας), καθώς επίσης και τις μελέτες και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία (όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ άρθρο 11 παρ. 5 στις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής).
 • Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (υπαγόμενου στο Tμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου).
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

 

Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα του Νικολάου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Εθελοντισμού

Αρμοδιότητες

 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης (ως προς τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης).
  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων (ως προς τις αρμοδιότητες μέριμνας για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών).
 • Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
  • Τις αρμοδιότητες που άπτονται σε θέματα αδέσποτων ζώων (όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 11 παρ. 27 του ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου).
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος .

 

Λυρώνη Χρύσα του Ανδρέα

Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Πολιτισμού

Αρμοδιότητες

 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
  • Τις αρμοδιότητες που άπτονται του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας.
 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:
  • Τις αρμοδιότητες που άπτονται του Πολιτισμού, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

 

Φασουλάκης Γρηγόριος  του Αλέξανδρου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Αλληλεγγύης με επιπλέον κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα

Αρμοδιότητες

 • Από τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού τα εξής:
  • Γραφείο κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων μέριμνας για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών).
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
  • Τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
 • Τις αρμοδιότητες του καταργούμενου βάσει του Ν. 5056/2023 Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ).
 • Της κατά τόπον συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος .

 

Πετούσης Γεώργιος Βασίλειος Λάρρυ  του Ζαχαρία

Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μαλεβιζίου και Έργων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Αγίας Μαρίνας

Αρμοδιότητες

 • Τις αρμοδιότητες των επί µέρους οργανικών μονάδων της Πολεοδομίας, ήτοι:
  • Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών.
  • Τμήμα ελέγχου κατασκευών.
  • Τμήμα έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
 • Τις αρμοδιότητες που άπτονται της υλοποίησης των νέων Έργων στο πλαίσιο Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Αγίας Μαρίνας.
  • Τμήμα Έργων Οδοποιίας (για την υλοποίηση των έργων που άπτονται στην άσκηση της ως άνω αρμοδιότητας, όπως πχ. η «Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση Δημοσίου χώρου με Βιοκλιματικά Στοιχεία Και Ευφυείς Εφαρμογές εντός Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου» – Ελευθερίου Βενιζέλου).
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (για την υλοποίηση των έργων που άπτονται στην άσκηση της ως άνω αρμοδιότητας , όπως πχ. η «Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση Δημοσίου χώρου με Βιοκλιματικά Στοιχεία Και Ευφυείς Εφαρμογές εντός Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου» – Ελευθερίου Βενιζέλου).
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με το ν Προϊστάμενο της Διεύθυνσης .

 

Κοκκινάκης Θεοφάνης του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τοπικών Κοινοτήτων, Πρωτογενούς Τομέα & Πρασίνου, με επιπλέον κατά τόπον αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου

Αρμοδιότητες

 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας.
   – Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
   – Γραφείο Αλιείας, Θαλάσσιων Υποθέσεων & Λιμενικών Υποδομών.
  • Την οργάνωση συντονισμό και παρακολούθηση του γραφείου Άρδευσης.
  • Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.
   – Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος.
   – Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος.
  • Τμήμα Αστικού Πρασίνου.
   – Γραφείο Μελετών & Έργων Πρασίνου.
   – Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου.
 • Της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη και ιδίως το συντονισμό με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 • Του τομέα Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:
  • H συνεργασία µε τους Προέδρους των Kοινοτήτων του Δήμου για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
  • Η εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Κοινότητες σε συνεργασία με τον καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
  • Η εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Κοινοτήτων.
 • Της κατά τόπον συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης .

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων - Εντεταλμένων 912 KB
Top