Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Δευτέρα, 15/01/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

15.01.24

 

Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022

στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  ολοκλήρωσε την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και έστειλε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με την εκτίμηση της ζημιάς στην αρμόδια Δ/νση Κρατικής Αρωγής.

Εκδόθηκε η με Α.Π. 44561/27-12-2023 (ΦΕΚ 7423 /Β/28-12-2023) απόφαση: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».

Έως την 31η Ιανουαρίου 2024 η υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων απαιτείται να προσκομιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 5  του ΦΕΚ 2670/Β/2021, έως την Τετάρτη 31/01/2024, εις διπλούν, από τους δικαιούχους:

  1. Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρόσφατη εκτύπωση από το myaade/μητρώο & επικοινωνία).
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .
  1. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος αφαιρουυένης της αποζημίωσης για κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .
  1. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.protodikio-her.gr/index.php/2020-10-23-07-29-52, προκειμένου να εκδοθεί ατελώς, έχει αποσταλεί πίνακας δικαιούχων στο Πρωτοδικείο Ηρακλειου και παρακαλούμε επισυνάψτε την παρούσα ανακοίνωση στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στις παρατηρήσεις αιτούντα αναγράψτε: Επιχορήγηση πληγέντων από τις πλημμύρες 15ης Οκτωβρίου 2022 στην ΠΕΗ.
  1. Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ όπου προβλέπεται.
  1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.
  1. Ειδικά στις περιπτώσεις:

Α.  επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν.4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται η προσκόμιση μίας και μόνο Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία αναγράφει τα των προηγούμενων και επιπλέον ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .

Β. ζημιών σε οχήματα απαιτείται επιπλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Για επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και στην περίπτωση που τα οχήματα είναι σε ακινησία και ανασφάλιστα για την περίοδο της θεομηνίας απαιτείται βεβαίωση κατάθεσης πινακίδων εκείνης της περιόδου και ενημέρωση για τις περιόδους ακινησίας των οχημάτων ένα χρόνο πριν τη θεομηνία ως σήμερα.

Γ. επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν ανιόντα α’ βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, ή όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση:

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Πέρα των παραπάνω από την Δ/νση Κρατικής Αρωγής ζητούνται αυτεπάγγελτα επιπλέον δικαιολογητικά όπως IBAN δικαιούχου, πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. Ενώ προκειμένου για αγροτικές εκμεταλλεύσεις ζητούνται αυτεπάγγελτα ΜΑΑΕ, ΟΣΔΕ και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛΓΑ για το έτος 2022.

Τόπος και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (με αριθμό 1 – 7) να προσκομιστούν στην:

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410205 Ηράκλειο – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 311 3ος όροφος.

Σημαντικές επισημάνσεις:

  1. Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών, εις διπλούν, και να αναγράφει εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022, την επωνυμία της επιχείρησης και το ΑΦΜ.
  1. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.)

 

Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15/01/2024

Top