Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου» στο πλαίσιο της πράξης Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

Πέμπτη, 21/09/2023

Γάζι: 20-09-2023
Αριθ. Πρωτ.:14386
ΑΔΑΜ: 23PROC01344169

ΠΡΟΣ:

1. Μ-Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΕ
ΟΔΟΣ ΡΟΔΩΝ 33 – ΓΑΖΙ
ΑΦΜ: 801126769 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2. Κ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΔΕ
ΟΔΟΣ: ΜΙΝΩΟΣ 16 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 997579813 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3. ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΕ
ΟΔΟΣ ΘΑΛΗΤΑ 17 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο: ” Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου ” στο πλαίσιο της πράξης ¨ Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο “ Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου “στο πλαίσιο της πράξης  Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Καλεσσών ΔΕ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισμού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 14053/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τη συνημμένη μελέτη του έργου, να υποβάλλετε προσφορά ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 28/09/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιέχει:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Ο.Ε. των διαχειριστών).
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 5. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
 6. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
 7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού των σημείων α, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Πιστοποιητικό χορηγούμενο από το αρμόδιο επιμελητήριο ή φορέα (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 11. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .
 12. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.
 13. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (μόνο για νομικά πρόσωπα).
 14. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (μόνο για νομικά πρόσωπα).
 15. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση έργου με το Δήμο Ανωγείων, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της προσφοράς.

Τα παραπάνω υποβάλλονται σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και τα ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις) πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (εκτός του πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα παραπάνω).

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» που θα περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Μποκέας Μενέλαος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21/09/2023

Top