Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Έγκριση αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 1/2023

Τρίτη, 22/08/2023

Αριθ. αποφ. : 207/2023

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  16/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  22-08-2023

 

Σήμερα την 22η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:2244/17-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις, στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος Λιαδάκης Αναστάσιος, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βάμβουκας Ιωάννης, Λυρώνη Χρύσα, Μαρίνος Μαρίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, Χαλκιαδάκη Χρυσή, Σαββάκης Φίλιππος.

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Μαρκογιαννάκης Μιχάλης, Μπικάκης Ευάγγελος,

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα εφτά (7) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου  Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΜ Κληρονόμος Εμμανουήλ  και για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος της ΔΕΥΑΜ Φασουλάκης Μιχάλης.

Θέμα 1ο  :  Έγκριση αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης  Σ.Ο.Χ. 1/2023.

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Οικονομικής και Διοικητικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και τα κατωτέρω :

 • Τις διατάξεις των άρθρων 37- 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’13-04-2023)
 • Την υπ’ αριθμ. 36/21-02-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 63ΒΛΟΡΧΖ-ΔΓ8) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, περί Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2040/14-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου” ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Την υπ’ αριθμ. 27879/31-03-2023 (ΑΔΑ:6ΞΣΡ46ΜΤΛ-Ζ6Ξ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εκατό τριών  (103) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας».
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28385/04-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Την υπ’ αριθμ. 90/2023 (ΑΔΑ: 9Ζ3ΗΟΡΧΖ-6Η1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, περί Έγκρισης σχεδίου ανακοίνωσης της υπ’ αριθμό ΣΟΧ1/2023 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 • Τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 405/Β΄/29-3-2005 και 1538/Β΄/27-6-2011).
 • Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 3062/Β΄/26-9-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1295/24-05-2023 βεβαίωση του Προέδρου της επιχείρησης περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 486/01-03-2023 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 • Την υπ’ αρ. 866/05-04-2023 ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
 • Την υπ αρ.πρωτ. 167/2023 (ΑΔΑ:Ψ3ΛΙΟΡΧΖ-ΔΡΒ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων προκήρυξης ΣΟΧ1/2023.
 • Τους πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου -προκήρυξης ΣΟΧ1/2023.

Προτείνεται προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ

 Η πρόσληψη των υποψηφίων όπως αυτοί προτάσσονται από τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει και σε περίπτωση μη αποδοχής των πρωτευομένων για την πλήρωση των θέσεων να προχωρήσει στην πρόσληψη των επομένων κατά σειρά κατάταξης όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες κατάταξης – επιτυχίας :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Λουλακάκης Εμμανουήλ τ.Εμμανουήλ 106
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Τσικαλούδης Γεώργιος τ. Ιωάννη 104
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Σταυρακάκης Σταύρος τ. Εμμανουήλ 104
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Παναγιωτάκης Μιχαήλ τ. Ανδρέα 104
ΔΕ-Χειριστών  μηχανημάτων έργου Μαυρικίδης Σάββας τ. Κωνσταντίνου 105
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξενικάκης Τηλέμαχος τ. Χαρίδημου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δελημιχάλης Νικόλαος τ.Μαρίνου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαριτάκης Εμμανουήλ τ. Γεωργίου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φασουλάκη Ευαγγελία τ.Εμμανουήλ 107
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Καρυωτάκη Μαρία τ. Ηρακλή 103

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν τους Κ.Α 60-00-00 «Αμοιβές Προσωπικού» και Κ.Α. 60-03-00 «Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού», του προϋπολογισμού έτους 2023 της ΔΕΥΑΜ και με δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, με χρηματοδότηση από ιδία έσοδα της ΔΕΥΑΜ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη των υποψηφίων όπως αυτοί προτάσσονται από τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει και σε περίπτωση μη αποδοχής των πρωτευομένων για την πλήρωση των θέσεων να προχωρήσει στην πρόσληψη των επομένων κατά σειρά κατάταξης όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες κατάταξης – επιτυχίας :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Λουλακάκης Εμμανουήλ τ.Εμμανουήλ 106
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Τσικαλούδης Γεώργιος τ. Ιωάννη 104
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Σταυρακάκης Σταύρος τ. Εμμανουήλ 104
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Παναγιωτάκης Μιχαήλ τ. Ανδρέα 104
ΔΕ-Χειριστών  μηχανημάτων έργου Μαυρικίδης Σάββας τ. Κωνσταντίνου 105
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξενικάκης Τηλέμαχος τ. Χαρίδημου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δελημιχάλης Νικόλαος τ.Μαρίνου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαριτάκης Εμμανουήλ τ. Γεωργίου 107
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φασουλάκη Ευαγγελία τ.Εμμανουήλ 107
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Καρυωτάκη Μαρία τ. Ηρακλή 103

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν τους Κ.Α 60-00-00 «Αμοιβές Προσωπικού» και Κ.Α. 60-03-00 «Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού», του προϋπολογισμού έτους 2023 της ΔΕΥΑΜ και με δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, με χρηματοδότηση από ιδία έσοδα της ΔΕΥΑΜ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2023.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 207 Έγκριση αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 1-2023 384 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22/08/2023

Top