Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 22/05/2023

Γάζι, 19/05/2023
Αρ. Πρωτ.  6698
Αριθμ. Πρόσκλησης   14

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 24 – 05 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.
  2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (του άρθρου 32 του Ν.4412/2016) για την Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου 2023, λόγω του κατεπείγοντος,  μέγιστης διάρκειας 60 ημερών και  μέχρι  και την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Κατάρτιση όρων της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.
  3. Έγκριση άσκησης αίτησης ακυρώσεως κατά της με αριθμό 1/2020 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου (ΑΔΑα Ψ6ΦΤΟΡ1Θ-ΨΒΕ) που συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων στις 25-5-2023.
  4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (4η).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22/05/2023

Top