Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ψήφισμα απόσυρσης Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των Υπηρεσιών Ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της Υδατικής πολιτικής».

Τρίτη, 07/03/2023

Αριθ. αποφ. : 55/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 4/2023
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 06-03-2023

Σήμερα την 06η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:509/02-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις, στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος Λιαδάκης Αναστάσιος, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βάμβουκας Ιωάννης, Βογιατζή Μαρίνα, Λυρώνη Χρύσα, Μαρίνος Μαρίνος, Μαρκογιαννάκης Μιχάλης, Ντουλάκης Ιωάννης, Χαλκιαδάκη Χρυσή.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζερβού Νίκη, Μπικάκης Ευάγγελος, Σαββάκης Φίλιππος

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα οκτώ (8) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΜ Κληρονόμος Εμμανουήλ και για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος της ΔΕΥΑΜ Φασουλάκης Μιχάλης.

Θέμα 15 ο : Ψήφισμα απόσυρσης Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των Υπηρεσιών Ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της Υδατικής πολιτικής».

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Συμβούλιο για την ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ σύμφωνα με την οποία αναφέρεται:
Πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». Με το νομοσχέδιο αυτό υπάγεται στην Ρ.Α.Ε. η οποία μετονομάζεται σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ο τομέας υπηρεσιών ύδατος κι επομένως και οι Δ.Ε.Υ.Α.
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη αυτή ρύθμιση αποτελεί μία πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α.
Κι αυτό διότι η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα υπηρεσιών ύδατος της χώρας μας, αφού στον τομέα υπηρεσιών ύδατος δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο, με άλλα λόγια δεν υπάρχει αγορά όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ενέργειας, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει μια Ρυθμιστική Αρχή προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, και να προστατευθούν οι καταναλωτές.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στις Δ.Ε.Υ.Α. πρόκειται για κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρουν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους δηλ. στον οικείο Δήμο σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο (ν. 1069/80) όπως αυτό ισχύει σήμερα. Για το θέμα αυτό εξάλλου υπάρχει και πρόσφατη νομολογία όπως η Απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Για τον λόγο αυτό δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (190/2022, 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ’ τμήματος του ΣτΕ).
Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει και η αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις των παρόχων ως αποκλειστική λύση για τη βελτίωσή του. Η παραπάνω αρμοδιότητα προσκρούει ευθέως σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. Οι Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα (ν. 1069/80), είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και βρίσκονται σε εξάρτηση από αυτούς. Επομένως οι Δήμοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για την ύπαρξη και την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι με τρόπο τελείως αντιθεσμικό το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδόν απουσιάζει από το νομοσχέδιο, ενώ αυτό είναι το καθ΄ύλην αρμόδιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες.
Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι δίνονται χωρίς προφανή και ουσιαστικό λόγο αυξημένες αρμοδιότητες στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. όπως οι πιστοποιήσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η αρμοδιότητα για αναδιοργάνωση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος μέσω συγχωνεύσεων και συνενώσεων, η αξιολόγηση της διαχειριστικής τους επάρκειας, η επιβολή υπέρογκων προστίμων κ.α., ενώ η λειτουργία και η βιωσιμότητά της εξαρτώνται και από τα τέλη που εισπράττει από τις Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα.
Με το εν λόγω νομοσχέδιο η νέα Ρυθμιστική Αρχή ενισχύεται θεσμικά σε βάρος τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Υδάτων που λειτουργεί σ΄αυτό όσο και ιδίως σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών ύδατος άρα και των Δ.Ε.Υ.Α. Ουσιαστικά, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. υποκαθιστά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ως προς τις Δ.Ε.Υ.Α. υπεισέρχεται σε ζητήματα που συνδέονται με κρίσιμες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων, θεσμικά κατοχυρωμένες, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός και ο έλεγχος της τιμολογιακής τους πολιτικής. Ουσιαστικά, πλαγιοκοπείται ο ιδρυτικός νόμος των Δ.Ε.Υ.Α., ο ν. 1069/80, ενώ στις επιχειρήσεις επιβάλλονται αυξημένες υποχρεώσεις σε ασφυκτικές προθεσμίες, παρά το ότι είναι αποδυναμωμένες από προσωπικό και ιδίως από επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, τόσο οι Δ.Ε.Υ.Α. όσο και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ο θεσμικός τους εκπρόσωπος αποκλείονται από την συμμετοχή τους στα όργανα διαμόρφωσης και διαβούλευσης για ζητήματα υδατικών πόρων σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3199/2003).
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι αντί της θέσπισης Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αναβαθμισθεί η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο για το οποίο συστάθηκε δηλ. να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας και σε μια σύγχρονη υδατική διακυβέρνηση, ενώ οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να ενισχυθούν οργανωτικά και διοικητικά για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε μελέτη που ανέθεσε η DG Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ώστε να μετεξελιχθούν σε σύγχρονες και υγιείς επιχειρήσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που υπηρετούν.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όπως εξάλλου και η ΚΕΔΕ, ζητά να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., και ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης τίθεται στη διάθεση των συναρμόδιων Υπουργείων και προτείνει την άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για τη βελτίωση τόσο της υδατικής διακυβέρνησης όσο και του θεσμικού πλαισίου της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας μας.
Συνεχίζοντας ο Διευθυντής ανέφερε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και καμία ιδιωτική επιχείρηση υπό το πρίσμα της μεγιστοποίησης του κέρδους, δεν μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας όπου είναι αναγκαίο. Όπου έχει εφαρμοστεί η ιδιωτικοποίηση έχει αποτύχει με μοναδικούς χαμένους τους πολίτες . Πρέπει να υπάρξει μια δυνατή απάντηση σε αυτά τα σχέδια που εξυφαίνονται τα τελευταία χρόνια για το πολύτιμο αυτό αγαθό.
Δεν μπορεί οι ΔΕΥΑ να αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν σε ότι αφορά την λειτουργία τους. Όποτε βολεύει σαν ιδιωτικού δικαίου και την άλλη ως δημόσιοι φορείς. Δεν μπορεί μετά από το χρόνιο αίτημα της ΕΔΕΥΑ και των ΔΕΥΑ ξεχωριστά για αλλαγή του τιμολογίου της ΔΕΗ, αυτό να συνεχίζει να υπολογίζεται ως ΟΙΚΙΑΚΟ. Αυτό το νομοσχέδιο δείχνει ως συνέχεια ενός επαίσχυντου σχεδίου, που τίθεται προς ψήφιση, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπό συνθήκες εθνικής τραγωδίας μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στη Λάρισα και δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει τόσο το ΔΣ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου να συνταχθεί με την πρόταση της ΕΔΕΥΑ, όσο και ο καθένας μας ξεχωριστά να αναδείξει το εν λόγω θέμα και να το κοινωνήσει σε όλους τους δημότες γιατί όλοι μας έχουμε ευθύνη στη διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του νερού. Ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού έχει ήδη καθοριστεί από το ΣΤΕ. Κλείνοντας ζήτησε από το Συμβούλιο να ψηφίσει την απόσυρση του Νομοσχεδίου, να δοθεί πραγματικό βήμα έκφρασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΔΕΥΑ για τη βελτίωση τόσο της υδατικής διακυβέρνησης όσο και του θεσμικού πλαισίου της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας μας.
Το λόγο πήρε ο Προέδρος του ΔΣ και επισήμανε το ρόλο που έχει διαδραματίσει η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην εξέλιξη του Δήμου και την σημαντικότητα του ρόλου της στην υλοποίηση υποδομών που δεν στοχεύουν στο κέρδος αλλά στην κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την απόσυρση του Νομοσχεδίου.
2. Την στήριξη του στην ΕΔΕΥΑ ώστε να της δοθεί πραγματικό βήμα έκφρασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση τόσο της υδατικής διακυβέρνησης όσο και του θεσμικού πλαισίου της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2023.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

                                                                                                                                                         Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 55 Ψήφισμα απόσυρσης Σχεδίου Νόμου «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ.» 243 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07/03/2023

Top