Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος για τους Δικαιούχους Εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και Αναλωσίμων για τις ανάγκες Εστίασης Νηπίων και Ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ»

Παρασκευή, 21/05/2021

Γάζι: 21/05/2021
Αρ. πρωτ.: 6817
ΑΔΑ: Ρ0ΞΛΩΛΣ-6ΝΤ
ΑΔΑΜ: 21PROC008645009

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό κάτω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 168.397,15 € ΜΕ ΦΠΑ» με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 168.397,15€ ευρώ  με Φ.Π.Α 13% και 24%.

Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 , Κωδικός ΝUTS: EL431, διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Σμαργιανάκη, Τηλ. επικοινωνίας 2813400697, φαξ:2810822123, ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: smargianaki@malevizi.gr .

Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.

Από κοινού διαδικασία σύμβασης. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 9 τμήματα: Ομάδα Α: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη παντοπωλείου  15800000-6 αξίας   48.696,07€ με ΦΠΑ , Ομάδα Β: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη κρεοπωλείου CPV 15119000-5, αξίας 35.182,55€ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης . Oμάδα Γ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη αρτοπωλείου CPV 15811000-6, αξίας 13.956,86€ με ΦΠΑ. Ομάδα Δ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη οπωροπωλείου CPV 15300000-1, αξίας 17.061,59€ με ΦΠΑ  Ομάδα Ε: Ελαιόλαδο ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15411110-6, αξίας 3.875,00€. Ομάδα ΣΤ: Νωπή καθαρισμένη πατάτα  ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15313000-5, αξίας 7.910,00€. Ομάδα Ζ: Κατεψυγμένα Λαχανικά  ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15331170-9, αξίας 497,20€. Oμάδα Η: Γάλα για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου  CPV:15511000-3 αξίας 29.752,45€ με ΦΠΑ.   Ομάδα Θ: Γάλα για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ CPV:15511000-3,αξίας 11.464,53€ με ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία , περισσότερες ή όλες τις ομάδες της παρούσας διακήρυξης. Για κάθε ομάδα ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεκτές γίνονται  μόνον οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής,  στα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, που θα δοθεί υπολογιζόμενη ,  ως το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης.

 O διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 . (αρ. συστήματος 121983)

 Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 07/06/2021  ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 11/06/2021 και ώρα 9:00 από την  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ έξι (6) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής προς το Δήμο Μαλεβιζίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% , επί της προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κ.α, 20.6063.0001, 10.6063.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021  και κ.α 10.6481.0001 και κ.α 10.6063.0001 του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΠΠΑΜ έτους 2021 και 2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Προκήρυξη 157 KB
2 pdf Αναλυτική Διακήρυξη Τρόφιμα 2 MB
3 pdf Μελέτη 01_2021 815 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21/05/2021

Top