Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Παρασκευή, 16/04/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Μαλεβιζίου εγκρίνει τις  παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Στην 4η/2021 Συνεδρίαση, του με την 21/2021 (ΑΔΑ: 91ΕΡΩΛΣ-ΗΗΓ) απόφαση, εγκρίνει  την με αριθμό 3/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επι της οδού Μελιδονίου ΤΚ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.
  2. Στην 4η/2021 Συνεδρίαση, του με την 22/2021 (ΑΔΑ: Ω2ΙΦΩΛΣ-ΑΩΥ) απόφαση , εγκρίνει  την με αριθμό 4/2021  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην ΤΚ Φόδελε Δήμου Μαλεβιζίου.
  3. Στην 7η/2021 Συνεδρίαση, του με την 58/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΤΩΛΣ-Μ6Η) απόφαση, εγκρίνει  την με αριθμό 9/2021  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στα Λινοπεράματα Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι παραπάνω αποφάσεις  έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν  συνεχώς εκτεθειμένες κατά το πλήρες κείμενό τους, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχουν  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gov.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ.      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16/04/2021

Top