Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση Πρασίνου σε Κοινόχρηστους Χώρους»

Πέμπτη, 23/04/2020

Ηράκλειο  21/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5844

  Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

  1. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 35.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) και προέρχεται από Έσοδα
  2. Διατιθέμενη πίστωση 2020: 35.000,00 ΕΥΡΩ
  3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 06/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Μαλεβιζίου από αρμόδια Επιτροπή.
  4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  5. Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την παροχή της “και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.
  6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

            Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤ., ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή στο Δήμο Μαλεβιζίου

Ο Δήμαρχος

   Μενέλαος Μποκέας

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28/04/2020

Top