Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διευκρίνιση αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο: «Συστήματα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων»

Πέμπτη, 06/02/2020

Γάζι, 06/02/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 2256

Σε απάντηση του εμπρόθεσμου με αριθμό πρωτ. 2256/05-02-2020 εγγράφου εταιρίας συμμετέχουσας στο διαγωνισμό, σχετικά με το αίτημα παροχής διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Συστήματα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων», για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου η υπηρεσία μας απαντά ως ακολούθως :
Σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο εγγύησης διευκρινίζουμε ότι για το υπό προμήθεια είδος (σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης) ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη τουλάχιστον όπως αναφέρεται και στα στοιχεία προσφορών των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και εκ παραδρομής αναφέρεται διαφορετικός χρόνος εγγύησης στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

Η μελετήτρια και υπεύθυνη του διαγωνισμού

Ειρήνη Ζαχαριαδάκη

Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : “Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ_signed 493 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 07/02/2020

Top