Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη με Φανερή Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία  για την εκμίσθωση κάτω στάθμης δημοτικού ακινήτου στο κέντρο του οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου

Δευτέρα, 12/08/2019

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Φανερή Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία  για την εκμίσθωση κάτω στάθμης δημοτικού ακινήτου στο κέντρο του οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου εμβαδού 35 τ.μ. με χρήση εμπορική, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι), την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00 π.μ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του παραπάνω ακινήτου ορίζεται σε δέκα (10) έτη προσμετρούμενης από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Ως ελάχιστο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των Εξακοσίων Πενήντα (650 €) ετησίως, πλέον χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ως εγγύηση ποσοστό ίσο με το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι: 650 ευρώ Χ 10% = 65 ευρώ.
Η εγγύηση θα αποδειχθεί με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 714 14), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 – 15.00 ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.malevizi.gr. Υπάλληλος : Στουπάκη Ερωφίλη (ή Φαραζάκης Ηρακλής) Τηλέφωνο: 2813-400633 (ή 2813-400637), Ηλεκτρ.ταχυδρομείο: stoupaki@malevizi.grfarazakis@malevizi.gr) Τηλεομοιοτυπία: 2810-822123.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης κάτω στάθμης Λουτράκι 2019 163 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12/08/2019

Top