Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜ”

Δευτέρα, 08/09/2014

Αρ. Πρωτ. : 3662/ 3-9-14
Α.Δ.Α. : 6ΠΩΞΟΡΧΖ-2ΞΠ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑΜ, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ’ αριθμόν 23/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της παραπάνω προμήθειας ανά ομάδα είναι :
1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (44470000-0) 127.240,97€
2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (44163000-0) 191.489,56€
3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) (42131000-6 και 44167000-8) 49.950,94€

και καλύπτεται από τους κωδικούς 25-05-02, 11-02-00-0000, 11-02-00-0001, 11-02-00-0002, 11-02-01-0000, 11-02-01-0001, 11-02-01-0002, 11-02-02-0001, 11-02-02-0002, 11-02-02-0003, 11-02-01-0003, 11-02-01-0004, 11-02-01-0005, 11-02-01-0006, 11-02-01-0007, 11-02-00-0005, 11-02-00-0006, 11-02-01-0008, 15-01-00-0000, 15-01-00-0001, 15-01-00-0002, 15-01-00-0003, 15-01-00-0007 του προϋπολογισμού του έτους 2014.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών). Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ως άνω ημέρα και ώρα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 8/10/14 (λήξη επίδοσης προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την με την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστά 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης, ανά ομάδα και ειδικότερα:
1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (44470000-0) 7.825,32€
2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (44163000-0) 11.776,61€
3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) (42131000-6 και 44167000-8) 3.071,98€
με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο Προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.2 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04/03/2019

Top