Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υποέργου 2: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» ΔΕΥΑΜ

Δευτέρα, 19/03/2012

Γάζι 13-03-2012
αρ. πρωτ: 781

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του Υποέργου 2: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με προϋπολογισμό (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 714.200,00 ΕΥΡΩ.
1. Το έργο ανήκει στην Κατηγορία των Υδραυλικών ή Η/Μ έργων με προϋπολογισμό 569.275,14 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει αγωγούς ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΗDPE 100 τρίτης γενιάς, διαμέτρου DΝ250, ον. πίεσης 16 ατμ. και μήκους 2.452,14 μ., αγωγούς διαμέτρου DΝ250, ον. πίεσης 12,5 ατμ. και μήκους 2.194,26 μ., καθώς και την τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων για τη λειτουργία του δικτύου (αερεξαγωγούς, βάνες καθαρισμού, μανόμετρα κ.λ.π.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Πέμπτη 29-03-2012 και ώρα 13:30 μ.μ., τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου (Δ/νση: Πλατεία M. Kατσαμάνη, 71414 Γάζι), αρμόδια υπάλληλος: Πόπη Μπορμπουδάκη τηλ. 2810 824625, FAX: 2810-822964. Επίσης, τα τεύχη, μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, www.malevizi.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3-04-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ ΕΡΓΩΝ, τάξης ΠΡΩΤΗΣ (1η) ΚΑΙ ΑΝΩ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.385,50 € και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) με αριθ. εναρ. 2011ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Φίλιππος Σαββάκης

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνσιμού

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04/03/2019

Top