Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Η πληροφόρηση που παρέχεται διαδικτυακά για τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων του δημότη και των επιχειρήσεων με το δήμο ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

ΚωδικόςΟργανική ΜονάδαΑίτησηΤμήμαΑρμόδια ΥπηρεσίαΑίτησηΑπαιτούμενα ΔικαιολογητικάΈγγραφαΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠηγές Εξυπηρέτησης
ΑΑ.01.01Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Παραγωγών για Ανανέωση Άδειας Λαϊκής Αγοράς
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση Παραγωγών για Ανανέωση Άδειας Λαϊκής Αγοράς
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010(ανά τριετία)
 • Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ανά τριετία)
 • Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου
 • Πιστοποιητικό υγείας (ανά τριετία)

Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Αυγά
 • Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α' 52)
 • Βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6)
 • Γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης

Μέλι
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένο, σύμφωνα με την υπ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β' 642)

Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
 • Άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281).

Προϊόντα οικοτεχνίας (άρθρο 3 4912/120862/5.11.2015 Απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468)
 • Βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ

Εμφιαλωμένος οίνος
 • Δήλωση συγκομιδής
 • Δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών
 • Δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει
 • Αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β'2785) Α.Υ.Ο.

Μεταποιημένα προϊόντα που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
 • Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Για κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας
 • βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.

Για κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση
 • βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS (αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση)

Για κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν
 • βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ
 • ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος

Για ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων / μη κτηνοτρόφους
 • βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης
 • έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της

Βιολογικά προϊόντα
 • Απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (Β' 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αίτηση Παραγωγών Ανανέωση Άδειας Λαϊκής
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.02Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Παραγωγών για Έκδοση Άδειας Λαϊκής
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση Παραγωγών για Έκδοση Άδειας Λαϊκής
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (ανά τριετία)
 • Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ανά τριετία)
 • Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου
 • Πιστοποιητικό υγείας (ανά τριετία)
 • Βεβαίωση Ταμειακής Μηχανής
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία

Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση
Αυγά
 • Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α' 52)
 • Βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6)
 • Γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης

Μέλι
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β' 642)

Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
 • Άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281).

Προϊόντα οικοτεχνίας (άρθρο 3 4912/120862/5.11.2015 Απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468)
 • Βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ

Εμφιαλωμένος οίνος
 • Δήλωση συγκομιδής
 • Δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών
 • Δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει
 • Αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β'2785) Α.Υ.Ο.

Μεταποιημένα προϊόντα που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
 • Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Για κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας
 • βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.

Για κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση
 • βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS (αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση)

Για κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν
 • βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ
 • ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος

Για ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
 • μη κτηνοτρόφους
 • βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης
 • έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της

Βιολογικά προϊόντα
 • Απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (Β' 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αίτηση Παραγωγών για Έκδοση Άδειας Λαϊκής
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.03Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Αγροτικής Άδειας Στρατού
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Αγροτικής Άδειας Στρατού
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιβλιάριο ΕΦΚΑ Αγροτών
 • Αποδεικτικό Καλλιεργειών
Αίτηση για Βεβαίωση Αγροτικής Άδειας Στρατού
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.04Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Απόσταξης Στεμφύλων
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Απόσταξης Στεμφύλων
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ύπαρξης οινάμπελου κάτω από 1 στρέμμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση για Βεβαίωσης Απόσταξης Στεμφύλων
Υπεύθυνη Δήλωση
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.05Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Πληθυσμού
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Πληθυσμού
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Αίτηση για Βεβαίωση Πληθυσμού
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.06Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση για Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης Δεσποζόμενου Ζώου Συντροφιάς στη Βάση Δεδομένων του Δήμο
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση για Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης Δεσποζόμενου Ζώου Συντροφιάς στη Βάση Δεδομένων του Δήμο
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Βεβαίωσης Ηλεκτρονικής Σήμανσης
Αίτηση για Καταχ. Ηλεκτρ. Σήμανσης Ζώου Συντρ
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.07Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης για την Έκδοση της Άδειας Μεταφοράς Αιγοπροβάτων
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Φυτικής και Ζωικής ΠαραγωγήςΑίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης για την Έκδοση της Άδειας Μεταφοράς Αιγοπροβάτων
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Κτηνοτροφική Δήλωση
 • Αποδεικτικό ύπαρξης βοσκοτόπου
Αίτηση για Βεβαίωση Έκδοσης Άδειας Μεταφ. Αιγοπροβάτων
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200056
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Μαυρικάκης Παύλος
2815-200056

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.08Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Ίδρυσης Λουνα-Παρκ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση Ίδρυσης Λουνα-Παρκ
 • Εξαρτάται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά ως προς τα δικαιολογητικά. Ψυχαγωγικά παιχνίδια (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.
Αίτηση Ίδρυσης Λουνα-Παρκ
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.09Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Υπ Δήλωση Βεβαίωση (Θεώρηση) Δραστηριότητας Υπαίθριου Εμπορίου
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση Υπ Δήλωση Βεβαίωση (Θεώρηση) Δραστηριότητας Υπαίθριου Εμπορίου
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών
 • Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές
 • Έντυπο Ε1
 • Έντυπο Ε3
 • Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη.
Αίτηση Υπ. Δήλ. Βεβαίωση Δραστ. Υπαίθριου Εμπορίου
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.10Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβαση
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβαση

  Για μεταβίβαση λόγω αναπηρίας
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους

  Για μεταβίβαση λόγω θανάτου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
  • Έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, (ενήλικα τέκνα, σύζυγος και αδελφοί) τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής
Αίτηση Υπ. Δήλ. Μεταβ. Άδειας Πωλητή Υπαίθ. Εμπορίου
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.11Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 • Φωτοαντίγραφα φορολογικής δήλωσης πρόσφατο Ε 1* όπου στον πίνακα 5 (Ά κύρια κατοικία) να αναφέρετε η διεύθυνση κατοικίας του δήμου Μαλεβιζίου.
 • Πρόσφατο Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού (Ρεύματος) *(ο αριθμός παροχής ρεύματος, (πίνακας 5 Ε1 φορ. δήλωσης) να είναι στην ίδια διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σε περίπτωση που σας φιλοξενεί άλλο πρόσωπο απαιτείτε επιπλέον η δήλωση Ε1 αυτού που σας φιλοξενεί. (Δείτε πίνακα 6 φορ. δήλωσης Ε1)
 • Σε περίπτωση Μεταδημότευσης Φωτοαντίγραφα φορολογικής δήλωσης πρόσφατο Ε 1* τα δύο τελευταία συνεχόμενα έτη
 • Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται για άλλο πρόσωπο μη προστατευόμενο μέλλος θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτό.
Αίτηση Υπ. Δήλωση Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.12Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
 • Θεωρημένο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (απαιτείται για τους αντίστοιχους δικαιούχους)
 • Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο της ανάρτησης από το “TAXIS”
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εκμισθωτή
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του μισθωτή
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του πληρεξούσιου του εκμισθωτή (απαιτείται σε περίπτωση ορισμού πληρεξουσίου από τον εκμισθωτή)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται ότι :1. Δεν έλαβε χρήματα ως “αέρα” (άρθρο 6 παρ.2α Ν.3648/08)
  2. Διατηρεί αμετάβλητες τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 2.1 του Ν.3648/2008 βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης (απαιτείται σε περίπτωση μη υποβολής της κατά το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άρθρο 2 παρ. 2 Ν.3648/08)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του μισθωτή, στην οποία δηλώνεται ότι: Δεν κατέβαλλε χρήματα ως “αέρα” (άρθρο 6 παρ.2α Ν.3648/08)Άδεια παραμονής και εργασίας (απαιτείται σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι αλλοδαπός)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 οικειοθελούς αποχώρησης προηγούμενου μισθωτή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (απαιτείται στην περίπτωση αλλαγής μισθωτή χωρίς να έχει λήξει η προηγούμενη μίσθωση)
 • Ισχύουσα γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (απαιτείται όταν η άδεια αιτείται για λόγους αναπηρίας)
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.13Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Κολυμβητικής Δεξαμενής
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση Κολυμβητικής Δεξαμενής
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα αλλά και του υπευθύνου ( θα είναι τουλάχιστον 21 ετών ), αν δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός ? υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» ( κάρτα μέλους).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς / πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ( είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.)
 • Οικοδομική άδεια κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.) Τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να είναι αυτά που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια της δεξαμενής .
 • Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής. (εγκ. Υπ Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)
 • Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων. (εγκ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)
 • Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης οφειλής (από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου).
 • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες υπεύθυνου.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσωπικού εποπτείας λουομένων (επόπτη ή εποπτών ασφαλείας) διπλώματος ή σχετικού πιστοποιητικού τεχνικής παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών χρήσης τεχνικής αναπνοής καθώς και εφαρμογής άλλων μέτρων ανάνηψης ( π.χ δίπλωμα Ναυαγοσώστη κ. ά)
 • Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε ( αν βρίσκεται μέσα σε κατάστημα Υ.Ε).
 • Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται αντίτιμο

Για εταιρείες απαιτούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας
 • Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται επιπλέον:
 • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου
 • εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν)
Αίτηση Κολυμβητικής Δεξαμενής
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.14Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Δραστηριοποίησης Υπαιθρίου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας (Άρθρο 38 Ν. 4497/2017)
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Δραστηριοποίησης Υπαιθρίου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας (Άρθρο 38 Ν. 4497/2017)
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
 • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
 • Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικία
Αίτηση-Υπ. Δ Δραστ. Υπαιθ. Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.15Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αίτηση Χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης σε Συγκεκριμένη Τοποθεσία
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση Χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης σε Συγκεκριμένη Τοποθεσία
 • Χρήση Γης από Πολεοδομία με Διάγραμμα της περιοχής για το επιτρεπτό της επιχείρησης.
 • Νόμιμα στοιχεία χώρου εγκατάστασης, οικ. άδεια τακτοποίηση κλπ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Δεν έχω καταδικαστεί
 • Υπεύθυνη Δήλωση για Κανονισμό Πολυκατοικίας
Αίτηση Χορήγ. Βεβ. Εγκατάσταση Συγκεκριμένη Τοποθεσία
Υπεύθυνη Δήλωση για Κανονισμό Πολυκατοικία
Υπεύθυνη Δήλωση Δεν έχω καταδικαστεί
Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200054
Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
Κοτσιφός Γεώργιος
2815-200054

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
2815-200052


ΑΑ.01.16Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αναγγελία Άσκησης Επαγγελματία Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑναγγελία Άσκησης Επαγγελματία Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών
 • 1.α. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ. «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
  ή
  β. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
  ή
  γ. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
  ή
  δ.Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και βεβαίωση προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα ή οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά την διάρκεια της φοίτησης και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ
  ή
  ε. προκειμένου για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πιστοποίησης τους μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε Π (εξετάσεις της περίπτωσης δ’), και βεβαίωση προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω έως τις 31/12/2017 ή βεβαίωση εννιακοσίων (900) ημερομισθίων με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο).
 • 3. κωδικός: 2387
 • e-παράβολο 44,00 Ευρώ
 • 4. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.04.2012 Υ.Α.-ΦΕΚ 1199 Β΄).
 • 5. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το
αποδεικτικό κατάθεσης, θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.
ΧΡΟΝΟΣ : Εντός 20 ημερών από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος. Η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011 -ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Κόστος : 38 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
-Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
  Αναγγ. Άσκησης Επαγγ. Τεχνίτη Περιπ. Χεριών-Ποδιών
  Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
  2815-200054
  Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
  Κοτσιφός Γεώργιος
  2815-200054

  Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
  Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
  3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
  2815-200052

  Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
  Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
  2815-200052


  ΑΑ.01.17Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
  Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος «Κομμωτή Κουρέα»
  Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος «Κομμωτή Κουρέα»
  • 1.α. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμου τίτλου σπουδών και βεβαίωση προϋπηρεσίας εννέα (9) μηνών ή
   β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμου τίτλου σπουδών και βεβαίωση προϋπηρεσίας έξι (6) μηνών
   ή
   γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και βεβαίωση προϋπηρεσίας έξι (6) μηνών
   ή
   δ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
   ή
   ε. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου επαγγελματική ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης ,«κομμωτικής τέχνης» επιπέδου 4 που χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου επιπέδου 4 , το οποίο χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Λυκείων και βεβαίωση προϋπηρεσίας έξι (6)μηνών
   ή
   στ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση
   ή
   ζ. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 των ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
   ή
   η. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και βεβαίωση προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή θ. προκειμένου για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, βεβαίωση πιστοποίησης τους μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε Π (εξετάσεις της περίπτωσης η’), και βεβαίωση προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω (έως τις 31/12/2017) ή βεβαίωση εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο).
  • 3.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • 4. κωδικός: 2387 e-παράβολο 44,00 Ευρώ –
  • 5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.04.2012 Υ.Α.-ΦΕΚ 1199 Β΄)
  • 6. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  *Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης, θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.
  ΧΡΟΝΟΣ : Εντός 20 ημερών από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος. Η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοι
   Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή Κουρέα
   Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200054
   Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
   Κοτσιφός Γεώργιος
   2815-200054

   Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
   Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200052

   Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
   Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200052


   ΑΑ.01.18Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
   Αίτηση - Υπ. Δ. Προσθήκη Δραστηριότητας Παιδότοπος
   Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
   Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας – Αδειοδοτήσεις ΚαταστημάτωνΓραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΑίτηση - Υπ. Δ. Προσθήκη Δραστηριότητας Παιδότοπος
   • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων)*
   • Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β)
   • Ειδικότερα δικαιολογητικά που τυχόν προβλέπονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας (όπως για τη λειτουργία παιδότοπου, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου κλπ)
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτηριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση...........................»
   • Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο λειτουργεί το κατάστημα ή το εργαστήριο, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λ.π) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Καταστήματος.
   Αίτηση-Υπ. Δήλ. Προσθήκη Δραστηριότητας Παιδότοπος
   Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200054
   Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
   Κοτσιφός Γεώργιος
   2815-200054

   Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
   Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200052

   Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
   Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
   3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
   2815-200052


   ΑΑ.02.01Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
   Αίτηση Παράτασης Ταφής
   Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο Κοιμητηρίων
   Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο ΚοιμητηρίωνΑίτηση Παράτασης Ταφής
    Αίτηση Παράτασης Ταφής
    Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοιμητηρίων
    3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
    2815-200053
    Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
    Λαφαζάνης Δημήτρης
    2815-200053

    Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
    Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
    3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
    2815-200056

    Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
    Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
    3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
    2815-200052


    ΑΑ.02.02Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
    Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
    Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο Κοιμητηρίων
    Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο ΚοιμητηρίωνΑίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
     Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
     Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοιμητηρίων
     3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
     2815-200053
     Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
     Λαφαζάνης Δημήτρης
     2815-200053

     Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
     Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
     3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
     2815-200056

     Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
     Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
     3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
     2815-200052


     ΑΑ.02.03Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
     Αίτηση Παραχώρησης Οστεοθήκης
     Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο Κοιμητηρίων
     Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο ΚοιμητηρίωνΑίτηση Παραχώρησης Οστεοθήκης
      Αίτηση Παραχώρησης Οστεοθήκης
      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοιμητηρίων
      3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
      2815-200053
      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
      Λαφαζάνης Δημήτρης
      2815-200053

      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
      Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
      3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
      2815-200056

      Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
      Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
      3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
      2815-200052


      ΑΑ.02.04Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
      Αίτηση - Δηλ. Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας
      Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
      Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΑίτηση - Δηλ. Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας
       Αίτηση Δηλ. Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας
       Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
       3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
       2815-200056
       Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
       Δρακουλάκης Εμμανουήλ
       2815-200056

       Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
       Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
       3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
       2815-200056

       Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
       Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
       3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
       2815-200052


       ΑΑ.02.05Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
       Αίτηση για Άδεια Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδάτινων πόρων
       Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
       Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΑίτηση για Άδεια Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδάτινων πόρων
        Αίτηση για Άδ. Εκτ. Νέου Έργου Αξ. Υδατ
        Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
        3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
        2815-200056
        Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
        Δρακουλάκης Εμμανουήλ
        2815-200056

        Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
        Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
        3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
        2815-200056

        Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
        Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
        3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
        2815-200052


        ΑΑ.02.06Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
        Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων
        Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
        Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΆδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων
         Αίτηση Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοπ. υδατικ. Πόρων
         Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
         3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
         2815-200056
         Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
         Δρακουλάκης Εμμανουήλ
         2815-200056

         Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
         Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
         3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
         2815-200056

         Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
         Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
         3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
         2815-200052


         ΑΑ.02.07Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκμετάλλευσης Ύδατος Σημείου Υδροληψίας
         Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
         Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΙδιωτικό Συμφωνητικό Εκμετάλλευσης Ύδατος Σημείου Υδροληψίας
          Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκμ. Ύδατος Σημείου Υδροληψίας
          Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Κοιμητήρια
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200056
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Δρακουλάκης Εμμανουήλ
          2815-200056

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200056

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.02.08Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Έγκριση Ταφής
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο Κοιμητηρίων
          Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – ΚοιμητήριαΓραφείο ΚοιμητηρίωνΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Έγκριση Ταφής
          • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
          • Αποδεικτικό Στοιχείο σε περίπτωση Οικογενειακού Τάφου
          Αίτηση Έγκρισης Ταφής
          Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοιμητηρίων
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200053
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Λαφαζάνης Δημήτρης
          2815-200053

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Δρακουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200056

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          3ης Σεπτεμβρίου και Κονδυλάκη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.03.01Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση Άδειας Άρδευσης για Νέο Υδρόμετρο
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΆρδευσηΓραφείο Άρδευσης
          ΆρδευσηΓραφείο ΆρδευσηςΑίτηση Άδειας Άρδευσης για Νέο Υδρόμετρο
          • Καλλιεργούμενα (παραγωγικές καλλιέργειες), Ποιμνιοστάσια
          • Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος ή το πολύ του προηγούμενου έτους.
          • Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ λόγω πρόσφατης αγοραπωλησίας, ο αϊτών μπορεί να προσκομίζει το αντίστοιχο Συμβόλαιο.
          • Σε περίπτωση ενοικίασης θα πρέπει να προσκομίσει αφενός το ενοικιαστήριο και αφετέρου την ΑΕΕ του ιδιοκτήτη.
          • Στην έσχατη περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνει δεκτό το Ε9 του ιδιοκτήτη.
          • Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης, 50 ευρώ. Οδηγίες: Πληρωμή στο ταμείο του δήμου μας
          • υποχρεωτικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.
          • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλές προς τον Δήμο, ή για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση-διευκόλυνση τμηματική καταβολής τους.

          Μη καλλιεργημένα που πρόκειται να καλλιεργηθούν με παραγωγικές καλλιέργειες
          • Αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από την ΑΕΕ κατ' αντιστοιχία με την προηγούμενη παράγραφο (Α).
          • Ακολουθεί έλεγχος στο εν λόγω αγροτεμάχιο από γεωπόνο ή υδρονομέα ή τον πρόεδρο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, πριν την τοποθέτηση του υδρομέτρου ώστε να διαπιστωθεί ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία φύτευσης της καλλιέργειας.
          • Στην συνέχεια δίδεται η έγκριση για σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης. Επίσης θα προσκομίζεται από τον διενεργούντα τον επιτόπιο έλεγχο Υ. Δ για την απόδειξη των παραπάνω.

          Παρατηρήσεις:
          Εργασίες και υλικά σύνδεσης
          • Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των αρδευομένων ακινήτων με το δίκτυο άρδευσης, εκτελούνται από το Δήμο ή από εξουσιοδοτημένο από τον Δήμο συνεργείο.
          • Υλικά που θα χρειαστούν: (συμπληρώνετε από τον υδραυλικό της υπηρεσίας uac)
           Υδρόμετρο με διατομή: (Μανταλένα)
           Βάνα διατομής:
           Μαστό:
           Γωνία:
           Άλλο:
           Υδραυλικός:

           **Το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται από την Υπηρεσία και βαρύνει τον καταναλωτή, ο καταναλωτής επίσης επιβαρύνεται και με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
          Αίτηση Άρδευσης - Νέο Κολεκτέρ
          Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Άρδευσης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2813-400613
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Γκότζια Άννα-Μαρία
          2813-400613

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.03.02Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση Διακοπής Υδρομέτρου Άρδευσης
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΆρδευσηΓραφείο Άρδευσης
          ΆρδευσηΓραφείο ΆρδευσηςΑίτηση Διακοπής Υδρομέτρου Άρδευσης
          • Η αίτηση
          • Ταυτότητα
          • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλές προς τον Δήμο, ή για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση-διευκόλυνση τμηματική καταβολής του
          Αίτηση Διακοπής Υδρομέτρου Άρδευσης
          Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Άρδευσης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2813-400613
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Γκότζια Άννα-Μαρία
          2813-400613

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.03.03Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση Μεταφοράς Υδρομέτρου σε νέο Κολεκτέρ
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΆρδευσηΓραφείο Άρδευσης
          ΆρδευσηΓραφείο ΆρδευσηςΑίτηση Μεταφοράς Υδρομέτρου σε νέο Κολεκτέρ
          • Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης, 15 ευρώ.
           Οδηγίες: Πληρωμή στο ταμείο του δήμου μας – υποχρεωτικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.
          • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλές προς τον Δήμο, ή για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση – διευκόλυνση τμηματική καταβολής τους
          • Αντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος ή το πολύ του προηγούμενου έτους
           α) Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ λόγω πρόσφατης αγοραπωλησίας, ο αϊτών μπορεί να προσκομίζει το αντίστοιχο Συμβόλαιο.
           β) Σε περίπτωση ενοικίασης θα πρέπει να προσκομίσει αφενός το ενοικιαστήριο και αφετέρου την ΑΕΕ του ιδιοκτήτη.
          • γ) Στην έσχατη περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνει δεκτό το Ε9 του ιδιοκτήτη
          Αίτηση Μεταφοράς Υδρομέτρου σε νέο Κολεκτέρ
          Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Άρδευσης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2813-400613
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Γκότζια Άννα-Μαρία
          2813-400613

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.03.04Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση Μεταβίβασης Υδρομέτρου Άρδευσης
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΆρδευσηΓραφείο Άρδευσης
          ΆρδευσηΓραφείο ΆρδευσηςΑίτηση Μεταβίβασης Υδρομέτρου Άρδευσης
          • Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος ή το πολύ του προηγούμενου έτους.
           α) Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ λόγω πρόσφατης αγοραπωλησίας, ο αϊτών μπορεί να προσκομίζει το αντίστοιχο Συμβόλαιο.
           β) Σε περίπτωση ενοικίασης θα πρέπει να προσκομίσει αφενός το ενοικιαστήριο και αφετέρου την ΑΕΕ του ιδιοκτήτη.
           γ) Στην έσχατη περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνει δεκτό το Ε9 του ιδιοκτήτη.
          • Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης, 15 ευρώ. Οδηγίες: Πληρωμή στο ταμείο του δήμου μας
          • υποχρεωτικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.
          • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής προς τον Δήμο (και για τα δύο μέρη), ή για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση-διευκόλυνση τμηματικής καταβολής τους.
          Αίτηση Μεταβίβασης Υδρομέτρου Άρδευσης
          Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Άρδευσης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2813-400613
          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
          Γκότζια Άννα-Μαρία
          2813-400613

          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052

          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
          Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
          2815-200052


          ΑΑ.03.05Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
          Αίτηση Γενική Άρδευσης
          Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΆρδευσηΓραφείο Άρδευσης
          ΆρδευσηΓραφείο ΆρδευσηςΑίτηση Γενική Άρδευσης
           Αίτηση Γενική Άρδευσης
           Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Άρδευσης
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2813-400613
           Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
           Γκότζια Άννα-Μαρία
           2813-400613

           Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
           Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΤμηματάρχης
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2815-200052

           Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
           Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2815-200052


           ΑΑ.04.01Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
           Αίτηση για Εργασίες Αστικού Πρασίνου
           Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και ΠρασίνουΤμήμα Αστικού ΠρασίνουΤμήμα Αστικού Πρασίνου
           Τμήμα Αστικού ΠρασίνουΤμήμα Αστικού ΠρασίνουΑίτηση για Εργασίες Αστικού Πρασίνου
           • Φωτογραφίες των δέντρων / θάμνων έντυπες ή σε ηλεκτρονική μορφή στο email: sfakianaki@malevizi.gr όπου να φαίνεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για φυτά εντός δημοτικού χώρου (και όχι σε ιδιωτικό χώρο) και αν φύεται εντός καλωδίων της ΔΕΗ, να είναι ευδιάκριτο στη φωτογραφία.
           • Ακριβής Δ/νση συνοδευόμενη με απόσπασμα από Google earth, τυπωμένο ή ηλεκτρονικά απεσταλμένο.
           Αίτηση Εργασίες Αστικού Πρασίνου
           Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Αστικού Πρασίνου
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2813400-657
           Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
           Σφακιανάκη Ειρήνη
           2813400-657

           Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
           Σφακιανάκη ΕιρήνηΤμηματάρχης
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2813400-657

           Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
           Σμαραγδή Βασιλοκωνσταντάκη ΚαλλιόπηΑν. Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
           2815-200052


           ΔΚΘ.01.01Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
           Αίτηση Γενική
           Διεύθυνση Καθαριότητας και ΑνακύκλωσηςΤμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων ΥλικώνΤμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
           Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων ΥλικώνΤμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων ΥλικώνΑίτηση Γενική
            Αίτηση Γενική Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
            4ο χλμ Επαρχιακής Οδού Γαζίου - Κρουσώνα, Γάζι, 71414
            2810-821728
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Κουκουλάκης Εμμανουήλ
            2810-821728

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Κουκουλάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
            4ο χλμ Επαρχιακής Οδού Γαζίου – Κρουσώνα, Γάζι, 71414
            2810-821728

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Τζεδάκης ΚωνσταντίνοςΔιευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
            4ο χλμ Επαρχιακής Οδού Γαζίου – Κρουσώνα, Γάζι, 71414
            2813400-653


            ΔΥ.01.01Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση Δήμου Γενική
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Διοικητικής Μέριμνας – ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλο
            Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλοΑίτηση Δήμου Γενική
            • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
            • Παρακαλούμε να επισημανθεί ότι για να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία. Η προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας είναι υποχρεωτική.
            Αίτηση Γενική προς το Δήμο
            Δήμος Μαλεβιζίου - Πρωτόκολλο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-605,2813400-602
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Καλογεράκος Δημήτριος
            2813400-605

            Σκουλά Ελπίδα
            2813400-602

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιούκα ΕυφροσύνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2810-823909

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.01Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου Γενική
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου Γενική
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            Αίτηση Γενική Δημοτολογίου - Ληξιαρχείου
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.02Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση Αλλαγής Εκλογικού Διαμερίσματος νέα Διεύθυνση
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση Αλλαγής Εκλογικού Διαμερίσματος νέα Διεύθυνση
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            • Φορολογική Δήλωση
            Αίτηση Αλλαγής Εκλογ. Διαμερ. νέα Διεύθυνση
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.03Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
            • Για τέκνα έως 12 ετών να προσκομισθεί φωτογραφία.
            Αίτηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.04Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω γάμου
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω γάμου
            • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Ληξιαρχείου
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            Αίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω γάμου
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-627
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Νάθενα Ευαγγελία
            2813400-627

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.05Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω διαζυγίου
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω διαζυγίου
            • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
            • Διαζυγίου του Ληξιαρχείου
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητα
            Αίτηση μεταδημότευσης σε ΟΜ λόγω διαζυγίου
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-627
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Νάθενα Ευαγγελία
            2813400-627

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.06Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση μεταφοράς σε ΟΜ λόγω διαζυγίου με τέκνα
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση μεταφοράς σε ΟΜ λόγω διαζυγίου με τέκνα
            • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου-Διαζυγίου του Ληξιαρχείου
            Αίτηση μεταφοράς σε ΟΜ λόγω διαζυγίου με τέκνα
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.07Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση ενοποίησης ΟΜ
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση ενοποίησης ΟΜ
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            • Φορολογική Δήλωση
            Αίτηση ενοποίησης ΟΜ
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-627
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Νάθενα Ευαγγελία
            2813400-627

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.08Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση επαναδημότευσης-μεταδημότευσης λόγω αρχικής δημοτικότητας
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση επαναδημότευσης-μεταδημότευσης λόγω αρχικής δημοτικότητας
            • Υπεύθυνη Δήλωση
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            Αίτηση Επαναδημότευσης - Μεταδημότευσης
            Υπεύθυνη Δήλωση Επαναδημότευσης - Μεταδημότευσης συνημμένη
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.09Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση απόκτησης δημοτικότητας συζύγου
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση απόκτησης δημοτικότητας συζύγου
            • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
            Αίτηση απόκτησης δημοτικότητας συζύγου
            Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628
            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
            Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
            Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-628

            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
            Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
            2813400-685


            ΔΥ.02.10Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
            Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων
            Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
            Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση Διόρθωσης Στοιχείων
             Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων
             Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628
             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
             Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
             Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
             Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-685


             ΔΥ.02.11Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Αίτηση διόρθωσης Ημερομηνίας Γέννησης
             Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
             Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση διόρθωσης Ημερομηνίας Γέννησης
             • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
             • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
             Αίτηση διόρθωσης Ημερομηνίας Γέννησης
             Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628
             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
             Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
             Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
             Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-685


             ΔΥ.02.12Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Αίτηση Μεταδημότευσης διετούς κατοικίας
             Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
             Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΑίτηση Μεταδημότευσης διετούς κατοικίας
             • Βεβαίωση Κατοικίας
             • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
             Αίτηση Μεταδημότευσης διετούς κατοικίας
             Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628
             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
             Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
             Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
             Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-685


             ΔΥ.02.13Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Υπεύθυνη Δήλωση Δημοτικότητας Τέκνων
             Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιο
             Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΔημοτολόγιοΥπεύθυνη Δήλωση Δημοτικότητας Τέκνων
             • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέων
             Υπεύθυνη Δήλωση Δημοτικότητας Τέκνων
             Δήμος Μαλεβιζίου - Δημοτολόγιο
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628
             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
             Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
             Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
             Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-685


             ΔΥ.02.14Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Αίτηση έκδοσης άδειας Γάμου
             Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
             Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση έκδοσης άδειας Γάμου
             • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
             • Υπεύθυνη Δήλωση
             • Πιστοποιητικό, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
             • Παράβολο
             • Εφημερίδα
             • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
             • Εκκαθαριστικό
             Αίτηση έκδοσης άδειας Γάμου
             Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση άδειας Γάμου
             Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-627
             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
             Νάθενα Ευαγγελία
             2813400-627

             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
             Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-628

             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
             Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
             2813400-685


             ΔΥ.02.15Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Αίτηση Ληξιαρχείου
             Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
             Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση Ληξιαρχείου
              Αίτηση Ληξιαρχείου
              Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628
              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
              Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
              Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
              Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-685


              ΔΥ.02.16Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
              Αίτηση Δήλωσης Προσθήκης Επωνύμου
              Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
              Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση Δήλωσης Προσθήκης Επωνύμου
              • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
              • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Συζύγων
              Αίτηση Δήλωσης Προσθήκης Επωνύμου
              Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628
              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
              Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
              Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
              Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-685


              ΔΥ.02.17Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
              Αίτηση - Δήλωση Ονοματοδοσίας
              Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
              Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση - Δήλωση Ονοματοδοσίας
              • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέων
              Αίτηση Ονοματοδοσίας
              Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628
              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
              Γιαννακουδάκη Αικατερίνη
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
              Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
              Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-685


              ΔΥ.02.18Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
              Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
              Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
              Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
              • Άδειες Γάμου
              • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
              Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
              Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-627
              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
              Νάθενα Ευαγγελία
              2813400-627

              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
              Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
              Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-685


              ΔΥ.02.19Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
              Αίτηση Ανάκτησης Πατρικού Επωνύμου
              Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείο
              Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και ΛηξιαρχείουΛηξιαρχείοΑίτηση Ανάκτησης Πατρικού Επωνύμου
              • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
              Αίτηση Ανάκτησης Πατρικού Επωνύμου
              Δήμος Μαλεβιζίου - Ληξιαρχείο
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-627
              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
              Νάθενα Ευαγγελία
              2813400-627

              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
              Γιαννακουδάκη ΑικατερίνηΤμηματάρχης
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-628

              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
              Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
              2813400-685


              ΔΥ.03.01Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
              Αίτηση για Κοινωφελή Εργασία
              Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
              Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΑίτηση για Κοινωφελή Εργασία
               Αίτηση για Κοινωφελή Εργασία
               Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
               Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
               2813400-687,2813400-623
               Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
               Ματζουρανάκης Νεκτάριος
               2813400-687

               Περπέρογλου Αικατερίνη
               2813400-623

               Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
               Περπέρογλου ΑικατερίνηΤμηματάρχης
               Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
               2813400-623

               Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
               Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
               Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
               2813400-685


               ΔΥ.03.02Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
               Αίτηση για Πρακτική
               Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
               Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΑίτηση για Πρακτική
                Αίτηση για Πρακτική
                Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                2813400-687,2813400-623
                Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                Ματζουρανάκης Νεκτάριος
                2813400-687

                Περπέρογλου Αικατερίνη
                2813400-623

                Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                Περπέρογλου ΑικατερίνηΤμηματάρχης
                Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                2813400-623

                Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
                Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                2813400-685


                ΔΥ.03.03Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                Αίτηση για Προϋπηρεσία
                Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΑίτηση για Προϋπηρεσία
                 Αίτηση για Προϋπηρεσία
                 Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-687,2813400-623
                 Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                 Ματζουρανάκης Νεκτάριος
                 2813400-687

                 Περπέρογλου Αικατερίνη
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                 Περπέρογλου ΑικατερίνηΤμηματάρχης
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                 Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-685


                 ΔΥ.03.04Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                 Αίτηση για Αναρρωτική
                 Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΑίτηση για Αναρρωτική
                 • Γνωμάτευση ιατρού
                 Αίτηση για Αναρρωτική
                 Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-687,2813400-623
                 Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                 Ματζουρανάκης Νεκτάριος
                 2813400-687

                 Περπέρογλου Αικατερίνη
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                 Περπέρογλου ΑικατερίνηΤμηματάρχης
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                 Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-685


                 ΔΥ.03.05Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                 Αίτηση Διορισμού Μόνιμου
                 Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου ΠροσωπικούΑίτηση Διορισμού Μόνιμου
                 • Πιστοποιητικό γέννησης
                 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
                 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
                 • Πιστοποιητικό Σπουδών
                 • Πιστοποιητικό Υγείας N. 4210/2013 άρθρο 7 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013)
                 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄ και Πιστοποιητικό Εισαγγελίας
                 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
                 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
                 • Υπεύθυνη Δήλωση
                 Αίτηση Διορισμού Μόνιμου - Υπεύθυνη Δήλωση
                 Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμός Μόνιμου
                 Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-687,2813400-623
                 Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                 Ματζουρανάκης Νεκτάριος
                 2813400-687

                 Περπέρογλου Αικατερίνη
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                 Περπέρογλου ΑικατερίνηΤμηματάρχης
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-623

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                 Σεληνιωτάκης ΑντώνηςΔιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-685


                 ΟΥ.01.01Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                 Αίτηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Υπαίθριος
                 Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                 Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Υπαίθριος
                 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση
                 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή Βεβαίωση δραστηριότητας σε υπαίθριο εμπόριο
                 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από taxisnet
                 • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από taxisnet ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή όπου απαιτείται
                 • Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται
                 • Δημοτική ενημερότητα
                 • Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
                 Αίτηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Υπαίθριος
                 Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-637
                 Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                 Φαραζάκης Ηρακλής
                 2813400-637

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                 Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-644

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                 Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-644


                 ΟΥ.01.02Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                 Αίτηση Κοινόχρηστου Χώρου Κατάστημα
                 Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                 Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Κοινόχρηστου Χώρου Κατάστημα
                 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή Προέγκριση
                 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
                 • Σχεδιάγραμμα / κάτοψη όπου αποτυπώνεται ο αιτούμενος χώρος (Μήκος X Πλάτος) σε μέτρα
                 • Δημοτική ενημερότητα
                 Αίτηση Κοινόχρηστου Χώρου Κατάστημα
                 Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-637
                 Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                 Φαραζάκης Ηρακλής
                 2813400-637

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                 Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-644

                 Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                 Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                 Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                 2813400-644


                 ΟΥ.01.03Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                 Βεβαίωση για Τέλη Παρεπιδημούντων
                 Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                 Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΒεβαίωση για Τέλη Παρεπιδημούντων
                  Βεβαίωση για Τέλη Παρεπιδημούντων
                  Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-637
                  Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                  Φαραζάκης Ηρακλής
                  2813400-637

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                  Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                  Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644


                  ΟΥ.01.04Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Αίτηση Βεβαίωσης Καταναλωτή (ΤΜ Δ.Ε.Η.)
                  Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Βεβαίωσης Καταναλωτή (ΤΜ Δ.Ε.Η.)
                  • Τίτλος Κυριότητας (κατά προτίμηση ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ή διαφορετικά Ε9)
                  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
                  • Διάγραμμα Κάλυψης
                  • Κατόψεις
                  • Οικοδομική Άδεια (σε περίπτωση ηλεκτροδότησης να φέρει τη σχετική σφραγίδα θεώρησης από την πολεοδομία)
                  • Δήλωση ένταξης στο Ν. 4014/11 ή 4178/2013 ή 4495/2017
                  • Βεβαίωση Ν. 4014/11 ή 4178/2013 ή 4495/2017 για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ κ.λ.π.)
                  • Αριθμός Παροχής Δ.Ε.Η. (Ανάλογα με τον αριθμό των παροχών)
                  • Ε2 ετών 2013 έως το τελευταίο
                  Αίτηση Βεβαίωσης Καταναλωτή
                  Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-625,2813400-626
                  Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                  Βασιλειάδη Κλειώ
                  2813400-625

                  Νικηφόρος Εμμανουήλ
                  2813400-626

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                  Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                  Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644


                  ΟΥ.01.05Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Αίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
                  Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
                  • Τίτλος Κυριότητας (κατά προτίμηση ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ή διαφορετικά Ε9)
                  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
                  • Διάγραμμα Κάλυψης
                  • Κατόψεις
                  • Οικοδομική Άδεια (σε περίπτωση ηλεκτροδότησης να φέρει τη σχετική σφραγίδα θεώρησης από την πολεοδομία)
                  • Δήλωση ένταξης στο Ν. 4014/11 ή 4178/2013 ή 4495/2017
                  • Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ανά παροχή
                  • Ε2 ετών 2013 έως το τελευταίο
                  • Αίτηση από Συμβολαιογράφο
                  • Βεβαίωση Μηχανικού (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017
                  Αίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
                  Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-625,2813400-626
                  Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                  Βασιλειάδη Κλειώ
                  2813400-625

                  Νικηφόρος Εμμανουήλ
                  2813400-626

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                  Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644

                  Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                  Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                  2813400-644


                  ΟΥ.01.06Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                  Αίτηση Εκμίσθωσης Χώρου Αιγιαλού για Εκμετάλλευση Θαλάσσιων και Καινοφανών Μέσων Αναψυχής
                  Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                  Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Εκμίσθωσης Χώρου Αιγιαλού για Εκμετάλλευση Θαλάσσιων και Καινοφανών Μέσων Αναψυχής
                   Αίτηση Εκμίσθωσης Αιγιαλού
                   Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                   Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                   2813400-637
                   Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                   Φαραζάκης Ηρακλής
                   2813400-637

                   Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                   Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                   Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                   2813400-644

                   Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                   Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                   Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                   2813400-644


                   ΟΥ.01.07Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                   Αίτηση Παραχώρησης του Δικαιώματος
                   Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                   Τμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΤμήμα Εσόδων και ΠεριουσίαςΑίτηση Παραχώρησης του Δικαιώματος
                    Αίτηση Παραχώρησης του Δικαιώματος Αιγιαλού
                    Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
                    Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                    2813400-637
                    Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                    Φαραζάκης Ηρακλής
                    2813400-637

                    Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                    Νικηφόρου ΖωήΤμηματάρχης
                    Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                    2813400-644

                    Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                    Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                    Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                    2813400-644


                    ΟΥ.02.01Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                    Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας
                    Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα ΤαμείουΤμήμα Ταμείου
                    Τμήμα ΤαμείουΤμήμα ΤαμείουΑίτηση Δημοτικής Ενημερότητας
                     Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας
                     Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ταμείου
                     Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                     2813400-617,2813400-618
                     Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                     Καλλέργη Εύα
                     Μαγαράκης Ιωάννης
                     2813400-617

                     Παπαδάκης Εμμανουήλ
                     2813400-618

                     Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                     Παπαδάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
                     Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                     2813400-618

                     Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                     Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                     Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                     2813400-644


                     ΟΥ.02.02Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                     Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών
                     Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα ΤαμείουΤμήμα Ταμείου
                     Τμήμα ΤαμείουΤμήμα ΤαμείουΑίτηση Ρύθμισης Οφειλών

                     • Α) Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα
                     • Βεβαίωση της ΑΑΔΕ για τους ΚΑΔ

                     Β) Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν έστω ένα από τα παρακάτω:
                     • Βεβαίωση από το ΕΡΓΑΝΗ για αναστολή σύμβασης από 15/02/2020 και μετά.
                     • Κάρτα Ανεργείας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
                     • Βεβαίωση Ενίσχυσης – Στήριξης από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εντός του χρονικού διαστήματος 15/02/2020 και μετά.
                     • Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιοκτήτες εκμισθουμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής το χρονικό διάστημα από 15/02/2020 και μετά.

                     Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης
                     • 1) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
                     • 2) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
                     • 3) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

                     Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
                      Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ταμείου
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-617,2813400-618
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Καλλέργη Εύα
                      Μαγαράκης Ιωάννης
                      2813400-617

                      Παπαδάκης Εμμανουήλ
                      2813400-618

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Παπαδάκης ΕμμανουήλΤμηματάρχης
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-618

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                      Νικηφόρου ΖωήΑν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-644


                      ΠΚ.01.01Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση Συμμετοχής Χορωδία
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΑίτηση Συμμετοχής Χορωδία
                      • Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για Συμμετοχή Ανήλικου Παιδιού
                      Αίτηση Συμμετοχής Χορωδία
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Μενέλαου Λουντέμη 11, Γάζι, 71414
                      2815-104020
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Κατσάφαρου Ειρήνη
                      2815-104020

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Μενέλαου Λουντέμη 11, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.02Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση Εθελοντή
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνΑίτηση Εθελοντή
                      • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
                      Αίτηση Εθελοντή
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-684
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Τερζίδου Μαρία
                      2813400-684

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.03Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Εκμάθηση Πιάνου
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Εκμάθηση Πιάνου
                      • Υπεύθυνη Δήλωση
                      Αίτηση για Εκμάθηση Πιάνου
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Μενέλαου Λουντέμη 11, Γάζι, 71414
                      2815-104020
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Κατσάφαρου Ειρήνη
                      2815-104020

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Μενέλαου Λουντέμη 11, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.04Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση Αθλούμενου - Γυμναστήριο
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΑίτηση Αθλούμενου - Γυμναστήριο
                      • Βεβαίωση Ιατρού
                      Αίτηση Αθλούμενου - Γυμναστήριο
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Ελ. Βενιζέλου 133, Γάζι, 71414
                      2810-822582
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Σπυριδάκη Ελευθερία
                      2810-822582

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Ελ. Βενιζέλου 133, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.05Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενων ΚΒΔΜ
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΑίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενων ΚΒΔΜ
                      • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
                      Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενων ΚΒΔΜ
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
                      Ελ. Βενιζέλου 171, Γάζι, 71414
                      2810824486
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Λαδουκάκης Παναγιώτης
                      2810824486

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Ελ. Βενιζέλου 171, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.06Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Παροχή Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Παροχή Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων
                      • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
                      • Αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου, καθώς και σε περίπτωση φιλοξενίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου και υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του ατόμου που φιλοξενεί).
                      • Το δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία δικαιούχου του αιτούντος ή/και των μελών οικογένειας (σημειώστε).

                      • Για τις κατηγορίες 8,9 και 10, Ε1 και εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους.
                      • Για τις κατηγορίες 8,9 και 10, το δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα α-στ. (Για την περίπτωση λήψης προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από το Δήμο η Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
                       Επιπλέον Δικαιολογητικά:
                       Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ).
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.
                       Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος».
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.
                       Ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας
                      • Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.

                      Κατηγορία Δικαιούχων
                      • 9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β).
                       Ειδικ
                      Αίτηση-Υπ. Δηλ. Παροχή Φαρμακ. Περίθαλψης Ανασφάλιστων
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-684
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Τερζίδου Μαρία
                      2813400-684

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.07Αυτοτελή Τμήματα
                      Έντυπο Ένστασης για Παροχή Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνΈντυπο Ένστασης για Παροχή Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων
                      • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης (δεν απαιτείται, εφόσον είχε κατατεθεί αίτηση).
                      • Αποδεικτικό κατοικίας -μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου, καθώς και σε περίπτωση φιλοξενίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου και υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του ατόμου που φιλοξενεί (δεν απαιτείται, εφόσον είχε κατατεθεί αίτηση).
                      • Αποδεικτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή απόφαση απόρριψης από το Δήμο για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

                      Κατά περίπτωση, το δικαιολογητικό που στηρίζει το αίτημα:
                      • Εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (δεν απαιτείται, εφόσον είχε κατατεθεί αίτηση).
                      • Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας/ εξωιδρυματικού επιδόματος/ εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος/ επιδόματος αναδοχής για το τελευταίο φορολογικό έτος. Σε περίπτωση λήψης διατροφής τέκνου σχετική απόφαση δικαστηρίου ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο από δικαστήριο-(δεν απαιτείται, εφόσον είχε προσκομιστεί κατά την αίτηση). Για την περίπτωση λήψης προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από το Δήμο η Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
                      • Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ συζύγων, αίτηση διαζυγίου ή υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης ύστερα από σχετική γνωστοποίηση της διάστασης στην Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικά μη συνοίκησης των εν διαστάσει συζύγων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η Υπηρεσία δύναται να εισηγηθεί τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.
                      • Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του συνόλου των μελών της οικογένειας για το τελευταίο φορολογικό έτος.
                      Έντυπο ένστασης Παροχή Φαρμ. Περίθ. Ανασφ
                      Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2813400-684
                      Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                      Τερζίδου Μαρία
                      2813400-684

                      Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                      Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                      Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                      2815-104020


                      ΠΚ.01.08Αυτοτελή Τμήματα
                      Αίτηση Γενική για Κοινωνική Υπηρεσία
                      Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                      Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνΑίτηση Γενική για Κοινωνική Υπηρεσία
                       Αίτηση Γενική για Κοινωνική Υπηρεσία
                       Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                       Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                       2813400-684
                       Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                       Τερζίδου Μαρία
                       2813400-684

                       Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                       Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                       Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                       2815-104020


                       ΠΚ.01.09Αυτοτελή Τμήματα
                       Αίτηση για την Προίκα του μωρού
                       Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                       Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και ΠολιτισμούΓραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνΑίτηση για την Προίκα του μωρού
                       • α. Ενεργή αίτηση στο ΚΕΑ, κατά την ημερομηνία παραλαβής της «Προίκας του Μωρού».
                       • β. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
                       • γ. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (Μπορεί να πιστοποιηθεί από λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας π.χ. λογαριασμό ΔΕΗ ή Νερού).
                       • δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
                       • ε. Βεβαίωση από ιατρό γυναικολόγο Δημόσιου Νοσοκομείου για την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού.
                       • στ. Βεβαίωση τοκετού – εξιτήριο του Δημόσιου Νοσοκομείου (θα κατατεθεί στην Υπηρεσία μετά τον τοκετό).

                       Σε περίπτωση πολλαπλής κύησης ( π.χ. δίδυμα, τρίδυμα), να αναφέρεται στη βεβαίωση ο αριθμός των παιδιών που κυοφορούνται
                       ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
                       Σε περίπτωση έγκρισης της ένταξής σας στη δράση «Προίκα του Μωρού» θα ΠΡΕΠΕΙ:
                       • 1. Να ενημερώσετε την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διαμονής σας, για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή προκύψει από την ημερομηνία ένταξης στη δράση και πριν την παράδοση της «Προίκας του Μωρού».
                       • 2. Η «Προίκα του Μωρού» θα παραδίδεται στην ωφελούμενη ένα μήνα πριν την αναγραφόμενη, στη βεβαίωση του ιατρού, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού.
                       • 3. Ο τοκετός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
                       Αίτηση για την Προίκα του μωρού
                       Δήμος Μαλεβιζίου - Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
                       Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                       2813400-684
                       Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                       Τερζίδου Μαρία
                       2813400-684

                       Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                       Κατσάφαρου ΕιρήνηΠροϊσταμένη Τμήματος
                       Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                       2815-104020


                       ΠΛ.01.01Αυτοτελή Τμήματα
                       Εγκατάσταση - Επέκταση Ασύρματου δικτύου WiFi / βλάβη
                       Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας
                       Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΕγκατάσταση - Επέκταση Ασύρματου δικτύου WiFi / βλάβη
                        Αίτηση Εγκατάστασης - Βλάβης WiFi
                        Δήμος Μαλεβιζίου - Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας
                        Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                        2813400-622
                        Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                        Μαυροκουκουλάκη Ελένη
                        2813400-622

                        Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                        Καπετανάκης ΣπυρίδωνΠροϊστάμενος Τμήματος
                        Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                        2813400-621


                        ΠΛ.01.02Αυτοτελή Τμήματα
                        Καταχώρηση Αιτήματος στη Γραμμή Δημότη
                        Αυτοτελή ΤμήματαΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας
                        Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΑυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ΔιαφάνειαςΚαταχώρηση Αιτήματος στη Γραμμή Δημότη
                         Καταχώρηση Αιτήματος στη Γραμμή Δημότη
                         Δήμος Μαλεβιζίου - Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας
                         Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                         2813400-630
                         Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                         Μανετάκη Μαρία
                         2813400-630

                         Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                         Καπετανάκης ΣπυρίδωνΠροϊστάμενος Τμήματος
                         Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                         2813400-621


                         ΤΥ.01.01Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                         Αίτηση για Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
                         Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων Οδοποιίας
                         Τμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΑίτηση για Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
                         • 1) Τοπογραφικό Δ/μα πρόσφατο, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραμμάτων και λοιπά σχέδια Διαμόρφωσης της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης εις διπλούν όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2006.
                         • 2) Πλήρη Τεχνική έκθεση (είδος εγκατάστασης, πλάτος δρόμου, πλάτος αντιπροσωπευτικού οχήματος κλπ), περιγραφή ορατότητας, ύπαρξη αξονοδιασταυρώσεων

                         Σημείωση: Κατά την Κρίση της υπηρεσίας δύναται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
                          Αίτηση για Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
                          Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Έργων Οδοποιίας
                          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                          2813400-658
                          Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                          Κουτάντου Βούλα
                          2813400-658

                          Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                          Κουτάντου ΒούλαΤμηματάρχης
                          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                          2813400-658

                          Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                          Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                          Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                          2813400-656


                          ΤΥ.01.02Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                          Αίτηση για Χορήγηση Έγκρισης Εισόδου – Εξόδου
                          Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων Οδοποιίας
                          Τμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΑίτηση για Χορήγηση Έγκρισης Εισόδου – Εξόδου
                          • 1) Τοπογραφικό Δ/μα εις τριπλούν πρόσφατο, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
                           (Το Τοπογραφικό Διάγραμμα να φέρει υπογεγραμμένη τη Δήλωση του Ιδιοκτήτη και τη Δήλωση του μηχανικού αρμοδίως, επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στη Δήλωση Μηχανικού ότι το ακίνητο δεν καταλαμβάνει δημόσιο και κοινοτικό χώρο.)
                          • 2) Πλήρη Τεχνική έκθεση (είδος εγκατάστασης, πλάτος δρόμου, πλάτος αντιπροσωπευτικού οχήματος κλπ), περιγραφή ορατότητας, ύπαρξη αξονοδιασταυρώσεων
                          • 3) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη (με γνήσιο υπογραφής ότι αποδέχεται την κοινοχρησία της οδού επί της οποίας αιτείται «Έγκριση Εισόδου-Εξόδου»)

                          Σημείωση: Κατά την Κρίση της υπηρεσίας δύναται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
                           Αίτηση για Χορήγηση Έγκρισης Εισόδου - Εξόδου
                           Υπεύθυνη Δήλωση Έγκριση Εισόδου - Εξόδου
                           Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Έργων Οδοποιίας
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-658
                           Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                           Κουτάντου Βούλα
                           2813400-658

                           Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                           Κουτάντου ΒούλαΤμηματάρχης
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-658

                           Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                           Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-656


                           ΤΥ.01.03Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                           Αίτηση για Άδεια Τομής Εκσκαφής
                           Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων Οδοποιίας
                           Τμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΑίτηση για Άδεια Τομής Εκσκαφής
                           • Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας
                           • Απόσπασμα σε επεξεργάσιμη μορφή (dwg) της όδευσης της τομής σε Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87

                           Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κανονιστική Διάταξη του Δήμου Μαλεβιζίου για χορήγησης άδεια τομής-εκσκαφής.
                           • 1. Αίτηση χορήγησης άδειας
                           • 2. Φάκελο που οπωσδήποτε θα περιέχει:
                           • 2.1 Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση που περιλαμβάνει:
                           • 2.1.1 Σύντομη τεχνική περιγραφή της ανάγκης διενέργειας τομής και των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής.
                           • 2.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά της τομής, ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης και στη συνέχεια της μεθόδου επικάλυψης, με επισήμανση της επάρκειας των υλικών αποκατάστασης.
                           • 2.2 Σχέδια τομών–εκσκαφών : Σχέδια–τυπικές διατομές–λεπτομέρειες υλικών, υποδομών και ανωδομής–τελική επιφάνεια αποκατάστασης.
                            Σε περιπτώσεις τομών σημαντικών έργων επί ασφαλτικού οδοστρώματος και μετά την συμπύκνωση της υπόβασης και την διάστρωση ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση της επιφάνειας μέχρι τα χείλη της τάφρου, συνιστάται να επακολουθεί συνολικό φρεζάρισμα και διάστρωση τάπητα πάχους 5 εκατ. σε πλάτος τουλάχιστον ενός μέτρου εκατέρωθεν των χειλέων της τομής. Σε περίπτωση που το πλάτος της αρχικής τομής υπερβαίνει το . του πλάτους καταστρώματος της οδού, συνιστάται γίνεται φρεζάρισμα και διάστρωση σε όλο το πλάτος του καταστρώματος.
                           • 2.3 Φάκελο ασφάλισης – σήμανσης του έργου ο οποίος θα περιλαμβάνει:
                           • 2.3.1 Σήμανση – Ασφάλιση του έργου, πινακίδες που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με την ΥΑ _ΙΠ/2003 ?Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός-εκτός κατοικημένων περιοχών? (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003).
                           • 2.3.2 Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις, αν απαιτούνται.
                           • 2.3.3 Τοποθέτηση σήμανσης (μόνιμη ή μεταφερόμενη), με κατ΄ ελάχιστο αναγραφή του Φορέα του έργου, του εκτελούντος την τομή, του Αναδόχου του έργου και του Χρόνου περάτωσης των εργασιών τομής και αποκατάστασης.
                           • 2.4 Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται.
                           • 2.5 Δήλωση υπευθύνου του έργου που θα ορίζει τον αρμόδιο επ’ ονόματι του οποίου θα εκδοθεί η άδεια τομής και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας.
                           • 2.6 Παράβολα – εγγυήσεις : Κατατίθεται παράβολο πληρωμής δυνητικών τελών (το ύψος του τέλους καθορίζεται με αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
                           • 2.7 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ύψος ποσού ίσου προς το 150% της δαπάνης αποκατάστασης όπως αυτή ορίζεται από τα εν ισχύει αναλυτικά τιμολόγια. Το ύψος της εγγυητικής θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια Αρχή.
                           • 2.8 Χρονοδιάγραμμα Έργου:
                            Υποβάλλεται, επί ποινή άρνησης χορήγησης της άδειας, χρονοδιάγραμμα περαίωσης εργασιών.

                            Σημείωση: Κατά την Κρίση της υπηρεσίας δύναται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
                           Αίτηση για Άδεια Τομής Εκσκαφής
                           Κανονιστική Διάταξη
                           Υπεύθυνη Δήλωση Άδειες Τομής
                           Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Έργων Οδοποιίας
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-658
                           Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                           Κουτάντου Βούλα
                           2813400-658

                           Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                           Κουτάντου ΒούλαΤμηματάρχης
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-658

                           Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                           Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                           Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                           2813400-656


                           ΤΥ.01.04Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                           Αίτηση για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
                           Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων Οδοποιίας
                           Τμήμα Έργων ΟδοποιίαςΤμήμα Έργων ΟδοποιίαςΑίτηση για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
                           • Αίτηση
                           • Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντικλήτου, εφ' όσον απαιτείται.
                           • Έγκριση της αρμόδια Δημόσιας Αρχής του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. (.../2011) κοινής υπουργικής απόφασης , όπου αυτή απαιτείται.
                           • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
                           • Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών και σε ηλεκτρονική μορφή (dwg) σε Κρατικό Δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87
                           • Ενδεικτικά σχέδια / περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.
                           • Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), που πιστοποιεί ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
                           • Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια του αρμόδιου Υπουργείου.
                           • Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει:
                            (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου,
                            (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,
                            (3) την Διαδρομή Όδευσης,
                            (4) τα μέτρα ασφαλείας,
                            (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,
                            (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης,
                            (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και
                            (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.
                           • Αναλυτικός κατάλογος όλων των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών (με τους αριθμ. Πρωτ.) ενώπιον των οποίων υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος της αίτησης.
                           • Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον υπολογισμό των Τελών διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης.
                           • Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 Β71289/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
                           • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, το οποίο να καλύπτει τη χωρική ενότητα της διέλευσης
                           • Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4463/2017.

                           Σημείωση: Κατά την Κρίση της υπηρεσίας δύναται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
                            Αίτηση για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Έργων Οδοποιίας
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-658
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Κουτάντου Βούλα
                            2813400-658

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Κουτάντου ΒούλαΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-658

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.02.01Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση για Έγκριση Κατασκευής Πεζοδρομίου
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΑίτηση για Έγκριση Κατασκευής Πεζοδρομίου
                            • Τεχνική έκθεση (εις διπλούν)
                            • Τοπογραφικό (εις διπλούν)
                            • Διάγραμμα κάλυψης
                            • Φύλλο αδείας
                            Αίτηση για Έγκριση Κατασκευής Πεζοδρομίου
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Σπανάκη Φωτεινή
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Σπανάκη ΦωτεινήΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.02.02Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση για Έγκριση Απότμησης Πεζοδρομίου
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΑίτηση για Έγκριση Απότμησης Πεζοδρομίου
                            • Τεχνική έκθεση (εις διπλούν)
                            • Τοπογραφικό (εις διπλούν)
                            Αίτηση για Έγκριση Απότμησης Πεζοδρομίου
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Σπανάκη Φωτεινή
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Σπανάκη ΦωτεινήΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.02.03Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση για κατασκευή – συντήρηση παιδικής χαράς / πάρκου / πεζοδρομίου
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΤμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων ΧώρωνΑίτηση για κατασκευή – συντήρηση παιδικής χαράς / πάρκου / πεζοδρομίου
                            • Έκθεση στην οποία να τεκμηριώνονται οι λόγοι που το επιβάλλουν
                            • Φωτογραφίες
                            Αίτηση για κατασκευή – συντήρηση παιδικής χαράς / πάρκου / πεζοδρομίου
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Σπανάκη Φωτεινή
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Σπανάκη ΦωτεινήΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-631

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.04.01Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση Ανανέωσης Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση Ανανέωσης Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            • Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
                            • Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου
                            Αίτηση Ανανέωσης Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Γρηγοράκη Μαρία
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.04.02Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            • Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)
                            • Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)
                            • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας
                            • Μηχανολογικό σχέδιο
                            • Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα
                            • Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86:
                             (α) Ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα
                             (β) Ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα
                             (γ) Ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα (εις διπλούν)
                             (δ) Ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα (εις διπλούν)
                            • Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
                            • Πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου:
                             (α) Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα (εάν απαιτείται)
                             (β) Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη
                             (γ) Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ (εάν απαιτείται)
                             (δ) Βεβαίωση τελικού ελέγχου (εάν απαιτείται)
                             (ε) Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας (εάν απαιτείται)
                            Αίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Γρηγοράκη Μαρία
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.04.03Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση Ανάληψης / Ανάθεσης Συντήρησης Ανελκυστήρα (Αλλαγή Συντηρητή)
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση Ανάληψης / Ανάθεσης Συντήρησης Ανελκυστήρα (Αλλαγή Συντηρητή)

                             ΑΝΑΛΗΨΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
                             (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ)
                             • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( με συμπληρωμένα τα στοιχεία : α) του υπ. διαχειριστή – υπογραφή και β) του υπ. συντηρητή – υπογραφή και σφραγίδα)
                             • ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (εις διπλούν)
                             • ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (εις διπλούν)
                             • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
                             • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
                             • ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
                            Αίτηση Ανάληψης - Ανάθεσης Ανελκυστήρα
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Γρηγοράκη Μαρία
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.04.04Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση Παραίτησης Συντήρησης Ανελκυστήρα
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση Παραίτησης Συντήρησης Ανελκυστήρα

                             ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
                             • ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
                            Αίτηση Παραίτησης Συντήρησης Ανελκυστήρα
                            Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654
                            Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                            Γρηγοράκη Μαρία
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                            Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-654

                            Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                            Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                            2813400-656


                            ΤΥ.04.05Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                            Αίτηση για Τοποθέτηση Καθρέπτη Ελέγχου Κυκλοφορίας
                            Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                            Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση για Τοποθέτηση Καθρέπτη Ελέγχου Κυκλοφορίας
                             Αίτηση για Τοποθέτηση Καθρέπτη Ελέγχου Κυκλοφορίας
                             Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                             2813400-654
                             Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                             Γρηγοράκη Μαρία
                             2813400-654

                             Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                             Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                             2813400-654

                             Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                             Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                             Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                             2813400-656


                             ΤΥ.04.06Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                             Αίτηση για Τοποθέτηση Πληροφοριακής Πινακίδας ή Πινακίδας ΚΟΚ
                             Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                             Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση για Τοποθέτηση Πληροφοριακής Πινακίδας ή Πινακίδας ΚΟΚ
                              Αίτηση Τοποθέτηση Πινακίδας
                              Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654
                              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                              Γρηγοράκη Μαρία
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                              Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                              Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-656


                              ΤΥ.04.07Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Σήμανσης
                              Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                              Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Σήμανσης
                              • Απαιτείται η περιγραφή της συμβολής των οδών ή της θέσης με πλήρη ακρίβεια
                              Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Σήμανσης
                              Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654
                              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                              Γρηγοράκη Μαρία
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                              Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                              Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-656


                              ΤΥ.04.08Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Αίτηση για Τοποθέτηση Πινακίδας Ονοματοθεσίας ή Αρίθμησης Οδών
                              Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                              Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΤμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών ΡυθμίσεωνΑίτηση για Τοποθέτηση Πινακίδας Ονοματοθεσίας ή Αρίθμησης Οδών
                              • Για τη τοποθέτηση νέας πινακίδας απαιτείται εκ των πρότερων εγκεκριμένη απόφαση από την επιτροπή ονοματοθεσίας
                              Τοποθέτηση Πινακίδας Ονοματοθεσίας ή Αρίθμησης Οδών
                              Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654
                              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                              Γρηγοράκη Μαρία
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                              Γρηγοράκη ΜαρίαΤμηματάρχης
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-654

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                              Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-656


                              ΤΥ.05.01Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Αίτηση για Βεβαίωση Υψομέτρου
                              Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
                              Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΑίτηση για Βεβαίωση Υψομέτρου
                              • Βεβαίωση Εισφορών (όπου απαιτείται)
                              • Δηλωτικό Παραχώρησης (όπου απαιτείται)
                              • Τοπογραφικό Διάγραμμα
                              • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
                              Αίτηση για Βεβαίωση Υψομέτρου
                              Υπεύθυνη Δήλωση για Βεβαίωση Υψομέτρου
                              Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-659
                              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                              Κοτσιφάκη Αφροδίτη
                              2813400-659

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                              Κοτσιφάκη ΑφροδίτηΤμηματάρχης
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-659

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                              Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-656


                              ΤΥ.05.02Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Αίτηση για Βεβαίωση Υποβολής Ιδιοκτησίας
                              Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
                              Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΑίτηση για Βεβαίωση Υποβολής Ιδιοκτησίας
                              • (εντός προτεινόμενων και εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης-περιοχών)
                              Αίτηση για Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας
                              Δήμος Μαλεβιζίου - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-659
                              Αρμόδιος Υπάλληλος Αίτησης
                              Κοτσιφάκη Αφροδίτη
                              2813400-659

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος
                              Κοτσιφάκη ΑφροδίτηΤμηματάρχης
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-659

                              Αρμόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας
                              Παπαδάκη ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
                              Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, 71414
                              2813400-656


                              Top