Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ»

Πέμπτη, 19/10/2023

ΑΔΑΜ : 23PROC013600454
ΑΔΑ : ΕΠΤΟΩΛΣ-ΖΔ1
Αρ. πρωτ. :15667/17-10-2023

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής»

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την Πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ»
(Κωδ. ΟΠΣ 5066860)

Υποέργο 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ»

 

  1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα αριθμό 50/2020 τεύχη δημοπράτησης – μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τους όρους της διακήρυξης.
  2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη χερσαία ζώνη του λιμένα της Παντάνασσας του Αλιευτικού Καταφύγιου Ροδιάς σε αντικατάσταση του υφιστάμενου ήτοι η αντικατάσταση των κιβώτιων παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars), η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μετά των ιστών και των αναγκαίων καλυμμάτων φρεατίων, η εγκατάσταση έξυπνων ηλιακών infokiosk και η αντικατάσταση της εσχάρας (γλίστρας) καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 τμήματα. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται ανά τμήμα στους ακόλουθους κωδικούς CPV, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για κάθε τμήμα:

ΤΜΗΜΑ 1 Κιβώτια παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars) CPV 31213100-3 με συνολική εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (24%) 59.179,00

ΤΜΗΜΑ  2 Φωτιστικά σώματα μετά των ιστών CPV 34991000-0 με εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (24%) 42.184,80

ΤΜΗΜΑ 3 Ηλιακά έξυπνα παγκάκια – info kiosk CPV 39113300-0 με εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (24%) 35.960,00

ΤΜΗΜΑ 4 Καλύμματα φρεατίων CPV 44423740-0 με εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (24%) 6.724,02

ΤΜΗΜΑ 5 Εσχάρα καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών CPV 44316300-1 με εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ (24%) 5.952,00€

  1. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.999,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.967,60€ ΦΠΑ : 29.032,22€). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 086/1. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7336.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης  κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ08610029.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1  της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” με την με αρ. πρωτ. 1805/26-10-2022 (ΑΔΑ 9ΟΟΡ465ΖΨΟ-ΒΩΦ) 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης του Προέδρου τη Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER και έχει λάβει κωδικό MIS 5066860.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

  1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα διενεργηθεί την 02/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00:00.

  1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (6) έξι μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
  2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμβάσης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  τμήματος, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς:

ΤΜΗΜΑ 1 Κιβώτια παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars), ποσό εγγυητικής συμμετοχής 477, 25€

ΤΜΗΜΑ 2 Φωτιστικά  σώματα μετά των  ιστών, ποσό εγγυητικής συμμετοχής 340,20

ΤΜΗΜΑ 3 Ηλιακά έξυπνα παγκάκια – info kiosk, ποσό εγγυητικής συμμετοχής 290,00

ΤΜΗΜΑ 4 Καλύμματα φρεατίων, ποσό εγγυητικής συμμετοχής 54,22

ΤΜΗΜΑ 5 Εσχάρα καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών, ποσό εγγυητικής συμμετοχής 48,00€

  1. Η διάρκεια των συμβάσεων για όλα τα τμήματα ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό τοποθετημένο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
  2. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του ολικού ποσού της της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
  3. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Πληροφορίες : Γρηγοράκη Μαρία τηλ 2813 400654, 2813 400674 Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη,  Τ.Κ.71414, Γάζι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης 7 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19/10/2023

Top