Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού-Παραλίας σε όμορους ιδιοκτήτες για τα έτη 2023-2025

Πέμπτη, 20/04/2023

Γάζι  20 Απριλίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Μαλεβιζίου,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν παρακείμενες προς τον αιγιαλό εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – κέντρα αναψυχής, καφετέριες, αναψυκτήρια) και επιθυμούν να κάνουν απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους με την διαδικασία της απευθείας παραχώρησης ως όμοροι ιδιοκτήτες για τα έτη 2023-2025, να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 σχετική αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο).

β) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, (σήμα Ε.Ο.Τ.) που να είναι σε ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ).

γ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας/γνωστοποίησης για λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια) που να είναι σε ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία μας) ότι: «Έχω λάβει γνώση των όρων της ΚΥΑ: ΑΡ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β’/10-03-2023) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού που μου παραχωρείτε, σύμφωνα με το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη / απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου και βεβαιώνω τα εξής :

  • Το φωτοαντίγραφο της με αριθμ……………………………………………… Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος / Ειδικού σήματος λειτουργία του Ε.Ο.Τ. που σας προσκομίζω είναι σε ισχύ και αποτελεί “ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που έχω στα χέρια μου”.
  • Η επιχείρησή μου είναι όμορη του αιγιαλού όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ.
  • Ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού που μου παραχωρείτε είναι ο έμπροσθεν χώρος της προβολής του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησής μου επί της ακτογραμμής και δεν εκτείνεται πέραν των ορίων αυτής.
  • Ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού που μου παραχωρείτε είναι ελεύθερος αιγιαλός (μη καταπατημένος) και δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει μετά την σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτόν, που να αντιβαίνει τους όρους της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επομένως απαιτείται πρακτικό συνεδρίασης (εξουσιοδότησης) του Δ.Σ. της εταιρείας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας, με αναφορά για τη χρήση (π.χ. για ανάπτυξη ανακλίντρων-ομπρελών, για διενέργεια θαλασσίων σπορ).

στ) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής, προσκομίζεται επιπλέον η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου, ενώ για τα νέα πόστα, αντίγραφο πρακτικού της Επιτροπής από το Λιμεναρχείο.

            Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου της εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Φαραζάκης Ηρακλής, τηλ.: 2813400637).

ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Μαρής Ιωάννης

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20/04/2023

Top