Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα σχεδιασμού και βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας του Δήμου

Δευτέρα, 13/03/2023

Γάζι: 13/3/2023

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα σχεδιασμού και βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας του Δήμου, ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου στη διεκπεραίωση κάθε άλλης εργασίας που θα του/της ανατίθεται από το Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς του/της, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεων του/της ή της επαγγελματικής του/της ενασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την

αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα όπως αναφέρονται παρακάτω:

– Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του ν. 3584/2007)

– Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του ν. 3584/2007)

– Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του ν. 3584/2007)

– Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του ν.3584/2007)

– Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του ν.3584/2007)

– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του ν.3584/2007)

Β) ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα TE Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Γ) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρθ. 12 έως και 17 του Ν. 3584/07,

ήτοι:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/07).
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/07).
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 Ν. 3584/07).
 • Προκειμένου για άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/07).
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/07).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα παραπάνω προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης (άρθρο 11 Ν.3584/07). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί τα προαναφερθέντα γενικά προσόντα διορισμού.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (με αναγραφή του κωδικού ή της περιγραφής της θέσης για την οποία υποβάλλεται).
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω).
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εμπειρίας ή άλλα αποδεικτικά εμπειρίας ή επιστημονικής ενασχόλησης όπως περιγράφονται παραπάνω.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 12 έως 17 του Ν.3584/07.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Το έργο του/της θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του/της θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  θα προσληφθεί.

 Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4354/15, όπως ισχύει.

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, είτε στο δημοτικό κατάστημα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2813400623,  687, είτε ηλεκτρονικά στο malevizi@malevizi.gr.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Γνωστοποίηση 435 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13/03/2023

Top