Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΥΛΙΣΟΥ, ΡΟΔΙΑΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΦΟΔΕΛΕ, ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΣΗΠΤ.ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΑΔΕ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΦΟΔΕΛΕ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΣ»

Τρίτη, 27/12/2022

Αρ. Πρωτ. : 3496/22-12-2022
Α.Δ.Α.       : 9ΗΚΔΟΡΧΖ-ΖΥΞ
Α.Δ.Α.Μ.  :  22PROC011904651

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών και προμήθειας των απαραίτητων υλικών για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΤΥΛΙΣΟΥ, ΡΟΔΙΑΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΦΟΔΕΛΕ, ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΕΣΣΩΝ και για την λειτουργία – συντήρηση των αντλιοστασίων – σηπτικών δεξαμενών ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΑΔΕ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΦΟΔΕΛΕ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΣ.  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες με CPV 45259100-8 και CPV 90481000-2, όπως αυτές προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 59/2022  μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 75.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον κωδικό 61-90-08 «Αμοιβές λειτουργίας Βιολογικών» του προϋπολογισμού του έτους 2022, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 της ΔΕΥΑΜ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 179954.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 27/12/2022 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι 27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €).

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27/12/2022

Top