Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Τρίτη, 27/12/2022

Αρ. Πρωτ. : 3493/22-12-2022
Α.Δ.Α.     : ΩΧΖΦΟΡΧΖ-Η72
Α.Δ.Α.Μ. : 22PROC011903272

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας  έτοιμου σκυροδέματος C12/15, δομικού πλέγματος, ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών, μίας ή περισσοτέρων ομάδων όπως προδιαγράφεται στην 34/2022 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και των εγγράφων της σύμβασης. Ενδεικτικός  προϋπολογισμός προμήθειας 298.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5190879, με την 362736/22-11-2022  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η πράξη έχει κωδ. ΣΑ : 2022ΝΠ40200041.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για ένα (1) έτος  με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 179950

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 27/12/2022 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι 20/01/2023 και ώρα 11:00 π.μ., άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα υλικών συμμετοχής και ειδικότερα : ΟΜΑΔΑ Α : Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 ποσό 3.967,00€, ΟΜΑΔΑ Β : Δομικό πλέγμα με τετράγωνη οπή ποσό 201,24 € και ΟΜΑΔΑ Γ : Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5  και Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5 ποσό 1.805,76 €.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Διαγωνισμού4 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27/12/2022

Top