Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τίτλο: «Σύνταξη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης Π.Μ Γαζίου»

Τετάρτη, 16/11/2022

Γάζι,  16/11/2022
Αρ. πρωτ. :16129

 

ΠΡΟΣ
Γραφείο Μελετών Μ. Ζαρκαδούλα και Συνεργάτες Ε.Ε.
Ηρακλείτου 6, 10673, Αθήνα
ΑΦΜ 093694775, ΔΟΥ Δ’ Αθήνας
Τηλ. 210 3643526, fax 210 3642195
e-mail info@zarkadoulas.gr

 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης “Σύνταξη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης Π.Μ Γαζίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 07/09/2022 Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας  καλούμε   να καταθέσετε σχετική προσφορά σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τo πρωτογενές αίτημα 22REQ011426185/14.10.2022
 5. Το εγκεκριμένο αίτημα 22REQ011446213/19.10.2022
 6. Τη με αρ. πρωτ. 14379/18.10.2022 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του κ.α 40.7421.0019 συνολικού ποσού 37.200,00€.
 7. Την με αρ. πρωτ. 14385/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου  σε βάρος του κ.α  74212.0019 ποσού 20.000,00€
 8. Την από 07.09.2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου
 9. Την 254/2022 (ΨΨΠ3ΩΛΣ-ΠΨΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Γαζίου» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά σας μπορεί  να  κατατεθεί  είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη Διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Μαλεβιζίου  Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  και την 21/11/2022 και ώρα 13:00 μμ.

Ο Φάκελος Προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής  στην  παρούσα πρόσκληση απευθυνόμενη προς το Δήμο Μαλεβιζίου

Ο προσφέρων , θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την  τεχνική και οικονομική προσφορά του  τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής  των λόγων αποκλεισμού  από διαδικασίες σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων, κατά τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, και ειδικότερα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ανωτέρω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
 2. i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
 3. ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. iv) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές – φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν επιπλέον υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Δικαιολογητικά πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ήτοι αντίγραφο των ζητουμένων από την παρούσα μελετητικών πτυχίων στις κατηγορίες 2 και 16.
 3. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές – φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Τα ως άνω πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,  θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 1. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές – φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
 2. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι: ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση

2063/Δ1632/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι αα) και ββ) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

 1. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι κάτωθι λόγοι αποκλεισμού:

α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,

β) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

στ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

 1. Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ. Για την απόδειξη των παραπάνω προσκομίζονται:

 • για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
 • για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται/ υπογράφεται από πρόσωπο πλέον του νομίμου εκπροσώπου που προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα, θα πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του νομικού προσώπου που να χορηγούνται οι σχετικές εξουσίες στο πρόσωπο αυτού.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην  ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο / ατομική επιχείρηση, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών  συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την αίτηση συμμετοχής και τη υποβολή προφοράς.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10, 12 και  13 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στα συνημμένα  σε αυτή στοιχεία.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου  και θα αποσταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Συνημμένα:

 • 09.2022 Τεχνική Έκθεση Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Πρόσκληση226 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17/11/2022

Top