Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 23/09/2022

Γάζι, 16/09/2022
Αρ. Πρωτ.  12446
Αριθμ. Πρόσκλησης  30

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 23 – 09 – 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, στην Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας.
  2. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της υπηρεσίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων της ΔΕ Κρουσωνα», μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ. Κ. Αχλάδας και του οικισμού Φόδελε» προϋπολογισμού δαπάνης 103,20 €.
  4. Έγκριση της με αρ. 1453/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ««Επείγουσα απορρύπανση δημοτικού ακινήτου στη θέση «παλαιά σφαγεία» Κρουσώνα, για την προστασία της δημόσιας υγείας», δυνάμει των υπ’ αριθμ.: 1.- από 05.09.2022 έγγραφο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου        – από 06.09.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου μετά του συνημμένου από 31.08.2022 εγγράφου, 3.- το με αρ. πρωτ. 269650/07.09.2022 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής» με τη διαδικασία του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (7η).
  5. Μερική ανάκληση της 244/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Τμήμα 2: Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου προϋπολογισμού δαπάνης 47.165,00€ πλέον ΦΠΑ 24%» με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 85503,1.
  6. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της μελέτης διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου.
  7. Μερική τροποποίηση της 127/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατανομή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2022» και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της τέως Προέδρου της Κοινότητας Κρουσώνα, Φασουλάκη Πελαγίας, με τον νυν Τρυπιδάκη Φώτιο, ως υπόλογο για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
  8. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23/09/2022

Top