Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τρίτη, 20/09/2022

Γάζι, 19/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 12575
ΑΔΑΜ : 22PROC011270678

Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.999,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝ. ΜΕΤΡ.ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟ
1Προμήθεια Υλικών ΜηχανοργάνωσηςΤεμάχιο15.645,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ:5.645,00 €
ΦΠΑ 24,00%1.354,80 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ:6.999,80 €

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 29/08/2022 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας μέχρι την 28/09/2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται, μαζί με την προσφορά, υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπου ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει ότι «η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016».

Επίσης, μαζί με την υποβολή της οικονομικής για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, ατομική και εταιρική
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του διαχειριστή της εταιρείας για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.

Επιπρόσθετα σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν και τα παρακάτω:

  • αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιημένο) (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ)
  • αναλυτικό πιστοποιητικό (ισχύουσας) εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

 

Συνημμένα:

  • Μελέτη

 

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος579 KB
2pdf Τεχνική Έκθεση271 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20/09/2022

Top