Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 12/09/2022

Γάζι, 08/09/2022
Αρ. Πρωτ.  12151
Αριθμ. Πρόσκλησης   29

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 12 – 09 – 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (6η).
 2. Έγκριση της με αριθμό 10/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της Τ.Κ Κεραμουτσίου».
 4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας», προϋπολογισμού δαπάνης 999,82 €.
 5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός περιαστικών ανεξέλεγκτων χώρων εναπόθεσης μπαζών – στερεών αποβλήτων από τη ΔΕ Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.457,04 €.
 6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων της ΔΕ Κρουσωνα», μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 7. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στην ΔΕ Γαζίου».
 8. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε Κρουσώνα»
 9. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε Τυλίσου»
 10. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
 11. Χορήγηση 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Γαζίου (Π.Ε. 22) του Δήμου Μαλεβιζίου».
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
 13. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
 14. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ποσού 344,50 € που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022, για την πληρωμή των δαπανών τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο), την έκδοση κάρτας καυσαερίων και βεβαίωσης ταχογράφου, οχημάτων του Δήμου μας.
 15. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.
 16. Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 €, από την ένταξη της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μαλεβιζίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12/09/2022

Top