Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 12/08/2022

Γάζι, 12/08/2022
Αρ. Πρωτ.  10989
Αριθμ. Πρόσκλησης   28

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 16 – 08 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2021 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του Δήμου Μαλεβιζίου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου.
 3. Έγκριση της με αριθμό 9/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 4. Έγκριση της 141/2022 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα: «Κατάργηση Ειδικού Τέλους Ύδρευσης (80%) στις Δ.Ε. Κρουσώνα και Τυλίσου».
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κορφών».
 7. Έγκριση 3ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)».
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» Κωδ. Πρόσκ. 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Καλεσσών και προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για την στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε», συνολικού προϋπολογισμού 108.500,00€, στο πρόγραμμα  «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)».
 10. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 345.310,00 €, από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας ευαγγελιστρίας και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου».
 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Κορφών».
 12. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κορακιά της Κ. Αχλάδας, του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 12.779,94 €.
 13. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Κ. Μαράθου, του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 4.629,66 €.
 14. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου της Δ.Κ. Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 2.314,83 €.
 15. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αρμός στην Αγία Πελαγία, του Δήμου Μαλεβιζίου ποσού 2.314,83 €.
 16. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην οδό Ήρας στην Δ.Κ. Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 1.269,02 €.
 17. Συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού σε χώρο στάθμευσης επί της εθνικής οδού πριν την γέφυρα Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 193,44 €.
 18. Συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Κ. Ροδιάς, του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 145,08 €.
 19. Συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού σε περιοχή πλησίον γεωτρήσεως της Κ. Λουτρακίου του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 48,36 €.
 20. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» δύο (2) αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων MLB 600-13s
 21. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Προέδρου της κοινότητας Γαζίου στην Αθήνα.
 22. Ορισμός εκπροσώπου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΔΑΙΔΑΛΟΣ α.ε (Αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης).
 23. Άσκηση έφεσης ή μη κατά της υπ’ αριθμό 1444/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Γ΄) με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου όπως καταβάλει στον Ευάγγελο Ρήγα το ποσόν των 3.704,31 € πλέον τόκων.
 24. Άσκηση η μη ανακοπή, αίτηση αναστολής και υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 344/356/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει το ποσόν των 40.343,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης στην Κωνσταντίνα Ξενικάκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12/08/2022

Top