Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Προσλήψεις Υδρονομέων

Παρασκευή, 13/05/2022

Γάζι,  13/05/2022
Αρ. Πρωτ.:  5610

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. 3. Το άρθρο 58 του ν.3966/14.5.2011 “Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις” στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 4. Την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 αντικαταστάθηκε εκ νέου η περίπτ.δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 5. 5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 6. Τη με αρ. 419/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΩΛΣ-0ΒΘ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί ανανέωσης θητείας Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με θητεία από 05-04-2022 έως 04-04-2023.
 7. Τη με αριθμό 53/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΞ3ΩΛΣ-Η69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, με την οποία ορίστηκε ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου.
 8. Τη με αρ.73/2022 (Ω5Σ3ΩΛΣ-Η3Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Μαλεβιζίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
 9. Τη με αρ. πρωτ. 3550/12-5-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΞΩ0Ρ1Θ-9Δ0) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω αποφάσεις.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 13/05/2022 έως  την 20/05/2022  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου τις ώρες 08:00 – 15:00.

Αριθμός θέσεων Επόπτη  και Υδρονομέων

H Οικονομική Επιτροπή Μαλεβιζίου με την 73/2022  απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Επόπτης Υδρονομέας ένα -1- άτομο.

 Υδρονομείς πέντε – 5  – άτομα.

Α/ΑΟνομασία αρδευτικών δικτύωνΑριθμός θέσεωνΙδιότητα

 

1Τομέας 1-Αρδευτικά δίκτυα  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ

(Καλεσών , Φόδελε)

1Υδρονομέας
2Τομέας 2- Αρδευτικά δίκτυα ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΛΙΣΟΥ

(Τυλίσου, Μονής, Αηδονοχωρίου, Καμαρίου, Κεραμουτσίου, Δαμάστας, Μαράθου, Αστυρακίου, Γωνιών, Καμαριώτη.

2Υδρονομείς
3Τομέας 3- Αρδευτικά δίκτυα ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Κρουσώνα, Σάρχου,  Κορφών, , Λουτρακίου)2Υδρονομείς
 1. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου με την υπ’ αριθμόν  53/2022 απόφαση του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/5/2022 έως 31/10/2022.

 

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος  Επόπτης Υδρονομέων ή Υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή για τους Υδρονομείς. Προκειμένου για επόπτη πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης Δημοτικού Σχολείου.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν  Επόπτης Υδρονομέων ή Υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

β.   Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)   Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

γ) Αποδεικτικό σπουδών.

δ) Φωτοαντίγραφο  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και στις δύο όψεις, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας) και Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ).

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Καθήκοντα Εποπτών Υδρονομέων
 2. Ο επόπτης Υδρονομέων: α) Προΐσταται αμέσως των υδρονομέων , φέροντες την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την διαδικασίας αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων. β) Ασκούν εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως, υπέχοντες ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
 3. Αι θέσεις των εποπτών υδρονομέων δύναται να πληρώνται και δια διορισμού ή δια τοποθετήσεως υδρονομέων , οι οποίοι και ασκούν τα έργα των εποπτών.
 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο Δασοφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξη των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά -7- ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στις κατά τόπο αρμόδιες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 15:00 Τηλέφωνα 2813400623, 687  email:prs@malevizi.gr.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω Διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ575 KB
2doc 3Α-ΑΙΤΗΣΗ18 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13/05/2022

Top