Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Πέμπτη, 07/04/2022

Γάζι  06/04/2022
Αρ. Πρωτ: 4084
ΑΔΑ: ΩΣΙΛΩΛΣ-ΚΩΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ 1  : «Δήμος Μαλεβιζίου- Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου», εκτιμώμενης αξίας  527.800,00€  πλέον ΦΠΑ , ήτοι 654.585,00€ με ΦΠΑ 24% (CPV: 09200000-1, 09132100-4)

ΤΜΗΜΑ 2 : «Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ-Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ», εκτιμώμενης αξίας 49.488,00€  πλέον ΦΠΑ, ήτοι  61.379,00€ με ΦΠΑ 24% (CPV: 09200000-1, 09132000-3 , 09135100-5).

ΤΜΗΜΑ 3  : «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Μαλεβιζίου- Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης ) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου»  εκτιμώμενης αξίας 93.600,00€  πλέον ΦΠΑ ,ήτοι 116.100,00 € με ΦΠΑ 24% { CPV: 09135100-5}

ΤΜΗΜΑ 4  : «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Μαλεβιζίου- Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης )  για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής » εκτιμώμενης αξίας 41.600,00€  πλέον ΦΠΑ ,ήτοι 51.600,00€ με ΦΠΑ 24% { CPV: 09135100-5}

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Νομό Ηρακλείου.

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα  γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 883.664,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας  κατ ’είδος δαπάνης.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί  στον προϋπολογισμό του  Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2022,2023 και 2024.

Η διαδικασία (αποσφράγιση των προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 12/05/2022 και ώρα 10:00: π.μ.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές είτε για ένα τμήμα είτε για περισσότερα τμήματα ομάδες του διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν ανά τμήμα – ομάδα το σύνολο των ειδών και τη συνολική ποσότητα των ειδών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στους όρους της υπ’αριθμ. πρωτ. 4083/06.04.2022 Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό (1%)  ένα τοις εκατό  (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Οι ανάδοχοι που θα αναδειχθούν θα υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο Μαλεβιζίου και τα ΝΠΔΔ για τις ποσότητες που έχουν αιτηθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ-Λ.Θηβών 196-198, 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης στάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 01/04/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ για καύσιμα :  157128), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr.

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  έως την 27/04/2022 και ώρα 15:00 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  το αργότερο (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου (αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Σμαργιανάκη)  στο τηλ: 2813400697.

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου

Μενέλαος Μποκέας

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07/04/2022

Top