Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 04/03/2022

Γάζι, 04/03/2022
Αρ. Πρωτ. 2681
Αριθμ. Πρόσκλησης   6

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 08 – 03 – 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομίνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 272.000,00 €.
  2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων τουριστικών προορισμών Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 239.750,08 €.
  3. Έγκριση 3ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στην ΔΕ Γαζίου».
  4. Υποβολή αίτησης στήριξης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης Αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 490.000,00€, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ΔΡΑΣΗ: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
  5. Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 10/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαράθου».
  6. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)».
  7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ. Ροδιάς».
  8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
  9. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2020, έπειτα από την με αριθμό 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
  10. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2021, έπειτα από την με αριθμό 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 04/03/2022

Top