Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων»

Σάββατο, 25/09/2021

Γάζι, 22/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 13574

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια «Προμήθεια Αναλωσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.999,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝ. ΜΕΤΡ.ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟ
1Τμήμα 1  ( Προμήθεια αυθεντικών αναλωσίμων )Τεμάχιο18.064,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ:8.064,00 €
ΦΠΑ 24,00%1.935,36 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ:9.999,36 €

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 26/08/2021 μελέτης του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας του Δήμου, (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.malevizi.gov.gr), μέχρι την 01/10/2021 και ώρα 15:00 στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι).

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των αντικειμένων κάθε τμήματος. Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται, μαζί με την προσφορά, υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπου ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει ότι «η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016».

Επίσης, μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  • σφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, ατομική και εταιρική
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του διαχειριστή της εταιρείας για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.

Επιπρόσθετα σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν και τα παρακάτω:

  • αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιημένο) (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ)
  • αναλυτικό πιστοποιητικό (ισχύουσας) εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης276 KB

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25/09/2021

Top